19.01.2016 - handhaving van de Brusselse politiezones

Openbare zitting
 
De Raad,
Gelet op het akkoord van de federale regering van 10 oktober 2014, dat de veiligheid als een van haar grote prioriteiten inschrijft;
Gezien de federale begroting voor 2015, gestemd op 18 december 2014, die een vermindering van 2% van de federale dotaties aan de politiezones voorziet, ofwel 14,5 miljoen euro, evenals een vermindering met 4% van de personeel kredieten, ofwel 31,5 miljoen;
Gelet op het federaal begrotingsontwerp voor 2016, die een federale dotatie van 718,4 miljoen euro aan de politiezones voorziet, terwijl de dotatie 721 miljoen in 2015 en 763 miljoen in 2014 bedroeg;
Gelet op het rondschrijven van 21 augustus van de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken over de uitwisseling van informatie en de opvolging van „foreign terrorist fighters“ uit België, dat de gemeente autoriteiten doet bijdragen voor de opsporing en de opvolging van de djihadistische strijders;
Gelet op artikel 4 van de wet van 7 december 1998 die een gestructureerde politie dienst organiseert, op twee niveau's geïntegreerd, die verklaart dat de coördinatie van het beleid van de lokale politie een nationaal veiligheidsplan vereist dat door de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie is uitgewerkt;
Gelet op zijn artikel 37bis, dat voorziet in de opstelling van een regionaal veiligheidsplan dat door de politie colleges en de korps oversten van de zes politiezones van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad is uitgewerkt;
Gelet op zijn artikel 91/2, dat verklaart dat een fusie van de politiezones slechts vrijwillig kan zijn, dat wil zeggen gevraagd door de politieraden van de betrokken meergemeentepolitiezones aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie;
Gelet op zijn artikel 9, dat bepaalt dat de verdeling van het administratieve arrondissement Brussel-Hoofdstad in politiezones slechts op adviezen van de betrokken burgemeesters, de procureur-generaal en de gouverneur kan plaatsvinden, en op raadpleging van de betrokken gemeenteraden;
Gelet op het wetsvoorstel 54-710 door SP.a neergelegd bij de Kamer van volksvertegenwoordigers, op 12 december 2014, dat ten doel heeft de zes Brusselse politiezones in één zone van politie te fusioneren, door de voorafgaande raadpleging van de plaatselijke instanties af te schaffen die alleen Brussel-Hoofdstad betreffen;
Gelet op de beslissing van de Minister van Binnenlandse Zaken van 18 november 2015 om de federale tussenkomst reserve te verdubbelen voor de Brusselse Regio, van 20 tot 40 agenten tijdens de dag en van 15 tot 30 tijdens de nacht;
Gezien de motie van Philippe Desprez goedgekeurd door de gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde van 25 februari 2015, die aan de federale regering vraagt om haar begroting te herzien betreffende de federale dotatie aan de politiezones;
Overwegende dat het institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011 niet in fusie van de Brusselse politiezones voorziet maar de aanmoediging van een mutualisatie van bepaalde administratieve diensten van de politiezones ;
Overwegende dat de voorstellen tot fusie van de Brusselse politiezones op geen enkele diagnose of audit gebaseerd zijn waaruit blijkt dat ze zouden disfunctioneren door hun bijzondere structuur of dat ze beter onder een andere vorm zouden werken;
Overwegende dat de bevolkingsdichtheid in de Brusselse politiezones [1] twee tot vier keer belangrijker kan zij dan in de zone van unieke politie van Antwerpen [2];
Overwegende dat het systeem van zes politiezones aan de nabijheidslogica deelneemt door een lokale informatie op hoger bevoegd niveau door te laten en door op de gevoeligheden te antwoorden eigen aan elke zone;
Overwegende dat de regionale Veiligheidsraad, eigen aan de Regio van Brussel-Hoofdstad conform het artikel 37bis van de wet dat een geïntegreerde dienst van politie organiseert, al een coördinatie en uitwisseling van informatie tussen de zes Brusselse politiezones toelaat;
Overwegende dat de zes Brusselse politiezones de veiligheid van meer 1,2 miljoen inwoners en de 500.000 dagelijkse pendelaars moeten waarborgen, tegen 516.148 inwoners in de zone van unieke politie van Antwerpen;
Overwegende dat voor een minder belangrijke bevolking (1 miljoen inwoners), Vlaams-Brabant 27 politiezones voor 35 gemeenten, tegen alleen 6 politiezones voor 19 gemeenten in Brussel-Hoofdstad telt (1,2 miljoen inwoners);
Overwegende dat de Brusselse politiezones een gemiddelde van 3,2 gemeenten per politiezone, tegen 2,6 gemeenten in Vlaanderen tellen;
Overwegende dat tussen 2000 en 2014, het criminaliteit niveau met 6% in Antwerpen en 22% in Brussel is gedaald;
Overwegende dat de unieke politiezone van Antwerpen niet toegelaten heeft om de ontwikkeling van radicale netwerken als Sharia4Belgium te verhinderen;
Overwegende dat de bestrijding van het terrorisme een federale bevoegdheid is;
Overwegende dat de nabijheidspolitie een gemeentebevoegdheid is en dat zij een aanzienlijke meerwaarde in de bestrijding van de grote criminaliteit presenteert;
Overwegende dat de heropleving van het djihadisme alle Regio's van het Koninkrijk, en niet alleen de Regio Brussel-Hoofdstad treft;
Overwegende dat de Brusselse gemeenten hun taak van nabijheid politie, preventie en beheer van de lokale verschijnselen in verband met radicalisme slechts in aanwezigheid van voldoende budgettaire en menselijke middelen zullen kunnen verzekeren;
Overwegende dat meer dan 35% van de begroting van de Brusselse politiezones van hun federale dotatie afhangt;
Overwegende dat tussen 85 en 90% van deze begroting is bestemd voor de personeelsuitgaven;
Overwegende dat de Brusselse gemeenten niet moeten instaan voor de besparingen beslist door de federale regering om hetzelfde veiligheidsniveau aan hun inwoners te kunnen garanderen;
Overwegende dat de kredieten die door de federale regering worden opgelegd, het niet mogelijk maken om voldoende agenten te rekruteren;
Overwegende dat per 31 oktober 2015, de Brusselse Regio gebrek leed aan 576 operationele agenten en 192 administratieve en logistieke agenten;
Overwegende dat de verdubbeling van de federale reserve het niet mogelijk maakt om het gebrek aan menselijke en financiële middelen van de Brusselse zones van politie te ondervangen;
Overwegende dat de KUL norm financiering van de Brusselse politiezones sinds 2001 niet meer werd bijgewerkt terwijl de Brusselse bevolking sindsdien ongeveer 20% groeide en dat zij geen rekening houdt met de elementen eigen aan de Brusselse Regio (wegverkeer, stadscriminaliteit, belangrijkere weekend en nachtactiviteit, belangrijkere internationale dimensie);
 
De Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde:
Weigert elke fusie van de Brusselse politiezones;
Vraagt aan het Brussels Parlement om een parlementair onderzoek commissie in te stellen met als taak de bestaande samenwerking tussen de federale veiligheidsdiensten en de plaatselijke te onderzoeken, om de doeltreffendheid van deze samenwerking betreffende preventie en repressie van het terrorisme te evalueren;
Vraagt aan de federale regering van:
  1. Elke fusie van de Brusselse politiezones te weigeren;
  2. Rekrutering procedures van politieagenten in Brussel te bespoedigen;
  3. Een nationaal actieplan uitvoeren om de medewerking en de uitwisseling van informatie tussen de politiezones en de federale regering te verbeteren, met inachtneming van de bevoegdheden eigen aan elk machtniveau;
  4. De methodologie aangeven die moet gevolgd worden door de gemeenteautoriteiten aangaande „foreign terrorist fighters“ evenals de evaluatiecriteria van het radicale profiel van te bewaken personen;
  5. Opgeven van de budgettaire reductie van de federale dotatie in het federale begroting- ontwerp 2016;
  6. Bepalen dat re-indexatie van de federale dotatie zal worden gebaseerd op een federale dotatie minsten gelijk aan het bedrag voorzien in de begroting 2014, d.w.z een bedrag van 764 miljoen euro;
  7. De financiering KUL norm van de Brusselse politiezones aanpassen op basis van de reële behoeften van de politiezones
Is verheugd over de goedkeuring door de Brusselse gemeenten over het genegotieerd beheer van de publieke ruimte, evenals over de goede coördinatie tussen zones die zich ontwikkelde bij inzet op niveau 4 door het OCAM van de Brusselse Regio in november 2015;
Vraagt de toepassing van het memorandum betreffende veiligheid en openbare orde die in december 2015 door de Conferentie van de Korpsoversten van lokale politie van de Regio Brussel Hoofdstad zijn opgesteld;
Vraagt aan de Brusselse Gemeenten en de Brusselse politiezones om de politiediensten te optimaliseren in de Brusselse Regio door de versterking van een gestructureerde medewerking op logistiek gebied en veiligheid, namelijk door te overwegen:
  • De mutualisatie van de administratieve diensten (financiën, personeel, materiële middelen,…) ;
  • De oprichting van een regionaal crisis centrum ontworpen als een centrum van bevel en coördinatie van informatie bij grote supra-lokale gebeurtenissen maar eveneens in geval van terroristische dreiging.
 
[1]Brussel Hoofdstad Elsene: 5.907 inwoners/km2;  Brussel-West: 10.286 inwoners /km2.
[2]Antwerpen 2.779 inwoners /km2.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
25 stemmers : 19 positieve stemmen, 1 negatieve stem, 5 onthoudingen.