Organisatie van een examen dat toegang geeft tot code 4

Gemeenteraad dd 16/06/2020

De Gemeenteraad,
Gezien de beraadslaging van 01 april 1996 dewelke het administratief, technisch en werklieden kader bepaalt, evenals de bepalingen tot bevorderen en benoemen en het geldelijk statuut, in uitvoering van het Sociaal Handvest dd 28 april 1994 omtrent de harmonisatie van het administratief statuut en de algemene weddeherziening voor het personeel van plaatselijke en regionale besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  en de daaropvolgende beraadslagingen;
Gezien de beraadslaging van 15 oktober 2019 tot vaststelling van het reglement betreffende aanwerving en de bevordering van het personeel;
Overwegende dat sommige betrekkingen code 4, voorzien in het kader vacant zijn;
Overwegende dat het nodig is deze betrekkingen toe te kennen om een goede werking van de diensten te verzekeren;
Gelet op het overeenkomstprotokol vastgesteld in vergadering van 15.06.2020;
Gelet op de uitslag van de stemming;
BESLUIT
- Een examen te organiseren dat toegang geeft tot code 4.
- De toelatingsvoorwaarden als volgt vast te stellen:

 • Een minimaal anciënniteitniveau van 6 jaar hebben;
 • Over de vermelding “gunstig” beschikken bij de laatste periodieke evaluatie;
 • Geen enkele tuchtsanctie vermeld hebben in het persoonlijk dossier, tenzij deze is doorgehaald;
 • in de twee jaar voorafgaand aan de promotie niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een dysfunctionering procedure fase 2

- Het programma van de proeven als volgt vast te stellen:
Het examen voor de toegang tot code 4 verloopt in 2 delen.

Eerste deel
Onderzoek van geschiktheid aan de functie met het oog op de beroepsbekwaamheden en de administratieve bekwaamheden die voor de functie vereist zijn : een gesprek van de hak op de tak over de uitgebreide kennis van de basisprofiel.
De selectiecommissie bepaalt of de kandidaten geschikt zijn voor het bekleden van deze functie en voor het volgen van de opleiding tot code 4 aan de GSOB.
Het tweede deel van het examen vindt plaats nadat de kandidaat de opleiding code 4 aan de GSOB  die een minimum van 90 uur van de volgenden vakken bevat, gevolgd heeft:

 • Elementen van administratief recht (10 u.)
 • Wetboek over de Welzijn op het werk (10 u.)
 • Beheer van Menselijke Mogelijkheden (70 u.)
Als de opleiding aan de GSOB niet in een periode van zes maanden georganiseerd wordt zal de kandidaat aan de tweede proef toegelaten worden.
De tweede proef is op de management bekwaamheden van de kandidaat gebaseerd. Het gesprek zal ook op de evaluatie, vorming, werksveiligheid et de grote princiepen van het publieke recht opbrengen.
Het minimum moet bij elke proef 50 % zijn. En op het geheel van de proeven moet het minimum 60 % zijn.

De selectiecommissie neemt bij iedere kandidaat in overweging:
 • De functiebeschrijving en de vereiste competenties;
 • De beroepservaring van de kandidaat;
 • De adequaatheid van het profiel van de kandidaat rekening houdend met het gesprek en de eventuele proeven.

- De selectiecommissie wordt als volgt samengesteld:

De samenstelling van de selectiecommissie zal gedurende drie jaar geldig blijven, gegeven dat de proeven georganiseerd worden naargelang er betrekkingen code 4 vrijkomen;
- Etienne TIHON, Gemeentesecretaris, Voorzitter van de Examencommissie, met adviserende stem;
- Leden:  Volgens het Departement waar de ambtenaar werkt,
zullen de ambtenaren niveau A of B gekozen worden door volgende examencommissieleden:

 • Twee ambtenaren of technici buiten Watermaal-Bosvoorde met beraadslagende stemmen
 • Twee gemeentesecretarissen, buiten Watermaal-Bosvoorde met beraadslagende stemmen
 • Een specialist in Human Resources beheer Niveau A met beraadslagende stem
 • 2 leden van het Schepencollege. met adviserende stemmen.
 • Secretaris: een ambtenaar Niveau A met adviserende stem