Notulen van de vergadering van 14 juni 2016

Aanwezig: Mevrouw Cécile VAN HECKE en de heren Olivier DELEUZE en David LEISTERH, waarnemende leden van rechtswege, Mevrouwen Françoise BREBART, Anne-Marie CHAIDRON, Monique LESLAU, Annie SEGERS, Jeanne VANDER ROY, Josiane VANDER SMISSEN, Rose WOUTERS, de heren Stany CARBONNELLE, Jos DEWINT, Xavier LEROY, Jos STRAUVEN

Verontschuldigd: Mevrouw Marianne LAUWERS en de heren Thierry JONCKHEERE en Paul VAN HEDDEGEM

1.  Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 15 maart 2016

De notulen worden goedgekeurd.

De Secretaris zal deze goedgekeurde notulen aan Mevrouw Frédérique Rouge bezorgen met het oog op hun publicatie op de GAVS en CCCA pagina's van de gemeentelijke site.

2.  Resultaat van de oproep in de laatste 1170 over de gespreksgroepen

Er werd geen enkele reactie op deze oproep vastgesteld: noch per mail, noch via de post of telefonisch.

De redenen kunnen veelvoudig zijn:

 1. Het artikel is onopgemerkt gebleven.
 2. Sommige senioren kijken vooral uit naar concrete voordelen, zoals deelnemen aan een opleiding computergebruik.
 3. Sommige senioren die hun mening zouden willen vertellen (onder meer tijdens gespreksgroepen) reageerden niet, omdat het artikel onvoldoende duidelijk of attractief was.
  • “Voordelig en vlotter omspringen met de digitale media” heeft hen als thema misschien afgeschrikt (“daarvan ken ik niets, ik ga er dus niet naar toe”).
  • Veel mensen houden er niet van het woord te nemen voor een talrijk publiek. Deze terughoudende reactie had kunnen vermeden worden, indien het artikel een duidelijk beeld had gegeven van de comfortabele/aangename/niet intimiderende omstandigheden waaronder de gespreksgroepen zouden plaatsvinden.
  • De rubriek “de stem der senioren” geeft op dit moment weinig ruimte om goed uit te leggen en te overtuigen.

 

Hoe kunnen we een oproep doen met grote doeltreffendheid? Hoewel de bereidheid/bekwaamheid om een duidelijker en overtuigender artikel te schrijven voorhanden is, beslist de GAVS om niet meteen een nieuwe oproep te doen.

In plaats van hen op te roepen, zullen we aan de senioren het initiatief laten om tot ons te komen. Tijdens de volgende wijkvergaderingen, conferenties enzovoort, kunnen we best bijzonder oplettend zijn ten aanzien van de senioren die ons zouden tegemoet komen met hun wensen, thematische voorkeuren en voorstellen. We nemen daar zorgvuldig nota van, evenals van hun naam en adres (inclusief email...).

Tijdens de wijkvergaderingen, kan echter geen specifieke gesprekstijd aan de GAVS toegekend worden. Dat zou een lawine van analoge aanvragen ontketenen vanwege de talrijke verenigingen aktief in de gemeente.

3.  Voorlopige balans over de informatica-opleiding en de publiciteit daarover

Monique Leslau (die het project beheert) en andere leden (waarvan sommigen optreden als ondersteuners van de leerlingen) benadrukken het volgende:

 • de informatica-opleiding werd mooi in beeld gebracht in de recente gemeentelijke “newsletter”;
 • een nieuwe oproep om vrijwilligers-ondersteuners van leerlingen te mobiliseren is noodzakelijk. Dit dringt des te meer doordat meerdere leden, tengevolge van hun inzet voor de opleiding, zich in de onmogelijkheid bevinden om nog voluit deel te nemen aan de vergaderingen van de GAVS.
 • In september vindt een evaluatie plaats. Deze zou moeten bijdragen tot een betere afstemming tussen enerzijds de gegeven opleiding en anderzijds de door de leerlingen opgegeven prioriteiten alsmede het gemak waarmee ze met de computer overweg kunnen.
 • Er moet ook antwoord kunnen worden gegeven op vragen over het digitale die worden gesteld door mensen die niet als leerling zijn ingeschreven. Een oproep aan vrijwilligers wordt overwogen. Zij zouden bijvoorbeeld kunnen uitleggen hoe je vlotter omspringt met je smartphone/tablet, telefoneert via Skype, enzovoort. Deze voor iedereen toegankelijke vragen-antwoorden-sessies zouden misschien kunnen georganiseerd worden tijdens en op de plaats van de “repair-cafés”.

De GAVS zal hierover een advies opstellen en aan de Gemeenteraad bezorgen.

 

4.  Stand van zaken over de artikels in de “1170” en de aanwezigheid van de GAVS op de gemeentelijke website

De GAVS en CCCA pagina's op de gemeentelijke website werden recent geactualiseerd en de GAVS is daar blij mee.

De Burgemeester zal zich informeren over de publicatienormen (gebruik van koppen, vet gedrukt, enz.) toegepast door de leverancier Redline. De GAVS hoopt dat met zijn wensen, ook inzake vorm, nauwgezetter zal worden rekening gehouden.

5.  Thema van het volgende artikel in de “1170”: informatievergadering over de opleiding liplezen voor hardhorigen, georganiseerd door het Abbeyfield huis

Dat iniatief voorgesteld door Xavier Leroy wordt bijzonder gewaardeerd.

Het via email medegedeelde ontwerp van artikel zal aangepast worden door de Voorzitster en Xavier en zal dan voor goedkeuring voorgelegd worden aan de leden. De aanpassing zal rekening houden met het volgende:

 • De bevolking wordt uitgenodigd op een in het frans gehouden informatievergadering, gezamenlijk georganiseerd door Abbeyfield, de GAVS en de Gemeente. Toelichtingen zullen gegeven worden over de belangrijkheid en de modaliteiten (3 jaren, 1 cursus/week, 115 Euro/jaar, uitsluitend in het frans) van een opleiding liplezen voor hardhorigen in het Abbeyfield huis door de VZW “Les Malentendants”.
 • De informatievergadering vindt plaats op donderdag 22 september 2016, om 11 uur, in de bar van het Hooghuis.

 

6.  Betere bekendheid van de GAVS: pins, badges, flyers

Ook de waarnemende leden van rechtswege spreken zich goedkeurend uit voor het gebruik van deze instrumenten en zij menen dat de Gemeente de kosten ervan op zich kan nemen. De totaalkost van de pins, geraamd op 500,00  Euro moet wel nog gepreciseerd worden.

Coordinatie (en overleg met de leden en met de Gemeente) voor de afwerking van deze instrumenten:

 • de badges, door Monique Leslau en Thierry Jonckheere.
 • de pins, door Jos Strauven. Indien de GAVS van andere gemeenten pins in gebruik zouden hebben, dan kan overwogen worden te profiteren van de beschikbare vorm en de kosten te delen. De afwerking “zilver” wordt verkozen boven verguld.
 • de flyers, door Josiane Vander Smissen.

Over het gebruik:

 • De pins mag in alle omstandigheden gedragen worden, zowel in de privé sfeer als in vertegenwoordiging van de GAVS. Aan de leden die nog geen ervaring hebben met een dergelijk instrument, zal de tijd gegund worden om de positieve impact ervan op de communicatie te ontdekken.
 • Het lid zal de pins, badge en flyers dragen/gebruiken (op een aan de bijzondere context aangepaste manier) wanneer hij de GAVS vertegenwoordigt.

 

7.  Het bijwonen van Gemeenteraden: beurtrol (3de dinsdag van elke maand, behalve juli en augustus) en wijkvergaderingen

Jos Strauven woont deze raden systematisch bij. De Voorzitster dringt er op aan dat elk lid ten minste de vergadering van zijn wijk zou bijwonen.

8.  Afspraak van de volgende statutaire en tussentijdse vergaderingen

In 2016, de dinsdagen

vergadering

plaats

 

20 september, om 09:00 uur

statutair

Raadzaal

11 oktober, om 09:30 uur

tussentijds

bar van het Hooghuis

15 november, om 09:30 uur

tussentijds

bar van het Hooghuis

13 december, om 09:00 uur

statutair

Raadzaal

Ideeën en suggesties van de leden die niet kunnen deelnemen zijn welkom ; stuur ze tijdig per e-mail aan al degenen die deze notulen hebben ontvangen.

Met vriendelijke groeten,

Jos DEWINT                                                                         Josiane  VANDER SMISSEN

Secretaris                                                                              Voorzitster