Vaststelling van de zitpenningen van de gemeenteraadsleden - Wijziging

De Gemeenteraad,
Gelet op de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen;
Gelet op de Ordonnantie van 25 januari 2018 betreffende de beperking van het aantal gemeentelijke mandatarissen en de invoering van nieuwe maatregelen inzake goed bestuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gelet op de beraadslaging van de Gemeenteraad van 17.12.2018 die het bedrag van de zitpenningen van de gemeenteraadsleden tot 75€ vaststelt;
Overwegende dat bij toepassing van artikel 3 van de Ordonnantie van 25 januari 2018, van kracht vanaf 01.12.2018, het bedrag van de zitpenningen wordt geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex op 1 januari 2018;
Overwegende dat het passend is om de baraadslaging van de Gemeenteraad van 17.12.2018 in die zin te wijzigen;
BESLIST
Artikel 1 van de beraadslaging van 17.12.2018 die het bedrag van de zitpenningen van de gemeenteraadsleden vaststelt wordt door de volgende bepaling vervangen:
Artikel 1
Overeenkomstig artikel 12 van de nieuwe gemeentewet ontvangen de gemeenteraadsleden presentiegeld wanneer zij deelnemen aan de gemeenteraad en de commissievergaderingen waarvan zij lid zijn. Dit presentiegeld wordt berekend conform de raadsbeslissing van 18 februari 2003 die dit bedrag op 75 € heeft vastgesteld. Dit bedrag wordt geïndexeerd op basis van de gezondheidsindex op 1 januari 2018.