Vakantiepleinen voor de zomer 2020 – Tijdelijke afwijking van het reglement houdende vaststelling van de dagprijs - Bevestiging van de beslissing van het College van 8 juni 2020

De Gemeenteraad,

Gelet op artikels 117 en 119 van de Nieuwe gemeentewet ,
Gelet op het besluit nr 2020/027 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 mei 2020 inzake bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de COVID-19-crisis ; 
Overwegende dat bij toepassing van artikel 1 van dit besluit, alle bevoegdheden van de gemeenteraad uitgeoefend kunnen worden door het college van burgemeester en schepenen met het oog op de continuïteit van de openbare dienst ondanks de pandemie van COVID-19 en voor zover de urgentie van zijn optreden en de dringende noodzaak gemotiveerd worden ;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 02.04.2019 tot vaststelling van de dagprijs op de Vakantiepleinen ;
Gelet op de richtlijnen die zijn opgenomen in het protocol voor de organisatie van de opvang van kinderen in de vrije tijd tijdens de zomervakantie van 2020 in het kader van de gezondheidscrisis van Covid-19 die op 04.06.2020 werd meegedeeld ;
Gezien de verplichting om het aantal kinderen dat op de vakantiepleinen aanwezig is te beperken (per bubbel van 50 personen) ;
Gelet op de beraadslaging van het College van 08.06.2020, genomen in uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere bevoegdheden nr. 2020/027 van 28 mei 2020 betreffende de werking van de gemeentelijke instellingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, warbij een tijdelijke afwijking van het reglement tot vaststelling van de dagprijs voor de vakantiepleinen wordt beslist, om enerzijds de toegang te bevorderen voor de inwoners van de gemeente die bijdragen aan de financiering van de gemeente en anderzijds het gemeentepersoneel en het OCMW-personeel de mogelijkheid te bieden om hun kind(eren) in te schrijven op de vakantievlakten ;
Overwegende dat, naar aanleiding van artikel 2 alinea 2 van het besluit nr 2020/027 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 mei 2020, na afloop van een periode van 60 dagen te berekenen vanaf 15.05.2020, alle beslissingen genomen krachtens artikel 1 van dit besluit onderworpen zullen worden aan de bevestiging van een punt op de agenda van de eerste vergadering van de gemeenteraad die na afloop van deze periode zal worden gehouden. Bij gebreke hieraan hebben de desbetreffende beslissingen geen uitwerking meer.
BESLIST:
De beraadslaging van het college van 08.06.2020, warbij een tijdelijke afwijking van het reglement tot vaststelling van de dagprijs voor de vakantiepleinen wordt beslist, te bevestigen.