Reglement van het participatiebudget 2022

Artikel 1 - VISIE EN PRINCIPE
De gemeente Watermaal-Bosvoorde wil aan zijn bevolking en actieve verenigingen toelaten op het gemeentegrondgebied om zich direct in het leven van hun wijk en van hun gemeente te impliceren. De inwoners worden verzocht voorstellen in te dienen voor de bestemming van een deel van de gemeentebegroting, op de thema's naar voren zijn geschoven in de Verklaring van Algemene Politiek: verbetering van het leefklimaat, ecologische overgang en sociale cohesie.  
Voor dit tweede jaar zullen twee soorten projecten ondersteund worden:
 • De « Vlaggenschipprojecten » die een prioriteit bepalen in verband met de gemeentebegroting, die door het bestuur zullen uitgevoerd worden,
 • De « Boostprojecten », die zullen uitgevoerd worden door hun projecten dragers en via subsidies worden gefinancierd.
Alle voorgelegde ontwerpen moeten door het Gemeentecollege gevalideerd worden, dat zich op de aanbevelingen van de betrokken gemeentediensten zal baseren.
Artikel 2 – STAPPEN
- Start van de Participatiebudget en indiening van projecten: 31 januari 2022
- Afsluiting van de projectindieningsfase en aanvang van de interne haalbaarheidsstudie: 28 februari 2022
- Begin van de stemmingsfase: 1 april 2022
- Einde van de stemmingsfase: 28 april 2022 om middernacht
- Bekendmaking van de resultaten: 2 mei 2022
Het online platform WB1170.MONOPINION.BELGIUM.BE wordt voor de oproep van projecten gebruikt, de stemmen en de opvolging van de toepassing.
Artikel 3 – DIE PROJECTEN KUNNEN VOORSTELLEN 
Vlaggenschipproject
Boostproject
Alle personen ouder dan 16 jaar gedomicilieerd in Watermaal-Bosvoorde kunnen projecten voorstellen.
Alle personen ouder dan 18 jaar gedomicilieerd in Watermaal-Bosvoorde kunnen projecten indienen. 
De verenigingen: feitelijke vereniging, VZW actief in Watermaal-Bosvoorde of een groepering van bewoners; de ondernemingen van sociale en solidaire economie die hun hoofdkantoor in Watermaal-Bosvoorde hebben. In geval van indienen door een vereniging of een groepering van inwoners, zal een referte persoon aangesteld worden. 
Het project zal worden uitgevoerd of een impact hebben binnen de grenzen van het grondgebied en de gemeentelijke bevoegdheden.     
Personen die een gemeentelijk mandaat hebben, mogen niet voor eigen rekening een project indienen voor de Participatiebudget. Zij kunnen echter wel deel uitmaken van een groep burgers die een project indienen bij de Participatiebudget, op voorwaarde dat de persoon die officieel verantwoordelijk is voor het project en in contact staat met de administratie een burger is zonder gemeentelijke mandaat en dat de groep van burgers niet uitsluitend bestaat uit leden van het huishouden van de houder van het gemeentelijke mandaat.
Artikel 4 - FINANCIERINGSBEDRAGEN EN VOORWAARDEN
Voor het participatiebudget 2022 worden twee verschillende budgettaire enveloppen voorzien:
 • Een totaal bedrag van maximaal 70.000 euro om twee Vlaggenschipprojecten (maximum bedrag per project 35 000 euro, forfaitair te financieren. Het project zal kunnen investeren in verschillende gemeente bevoegdheidsdomeinen, en zal voor 100% door de Gemeente worden beheerd.
 • Een envelop van maximaal 40.000 euro te verdelen voor een reeks Boostprojecten :
  • Een plafond is op 5.000 euro (maximum) per project vastgesteld. De lonen en de vergoedingen van de vrijwilligers zullen slechts toegestaan worden voor prestaties die een centraal karakter hebben voor het succes van het project en overeenkomstig de reglementering over de vrijwillige dienstverlening. 
  • De projecten zullen gerangschikt worden per orde in functie van de stemmen, dit tot uitputting van de envelop. Als er een saldo is, zal het eerste project « onder de lat » dat past in de envelop opgevist worden. Idem tot legen van de envelop. 
  • Het geheel van de subsidie zal gestort worden eens het project goedgekeurd door het College, dat zich het recht voorbehoudt om een mindere subsidie toe te staan als de gevraagde begroting overschat lijkt.
Artikel 5 – VERANTWOORDELIJKHEID & NIET- UITVOERING
Boostproject:
De project drager verplicht zich tot een redelijk en waardig beleid van de overheidsgelden. Bij de rechtvaardiging van de uitgaven, zullen alleen de originele rekeningen en tickets aanvaard worden teneinde de uitgegeven bedragen te rechtvaardigen. In geval van bedrieglijk gebruik van de subsidie, wordt alleen de verantwoordelijkheid van de drager geïmpliceerd.
In geval van totale niet-uitvoering, zal de volledige terugbetaling van de subsidie geëist worden vanaf  de aankondiging van onmogelijkheid van implementatie van het project. Bij gebreke zullen de verschuldigde bedragen rente opbrengen met volle recht tegen het wettelijke tarief vanaf de betaling datum door de Gemeenteontvanger van de niet gemoeten bedragen, zonder dat een aanmaning van tevoren verzonden moet worden.
In geval van gedeeltelijke niet-uitvoering wegens gemotiveerde redenen, kan het project herzien worden in overleg met de dienst participatie en mits communicatie aan de openbare begunstigden.
In geval van opgave van het project of ontbinding van het comité/groep inwoners, zal het materiaal ontvangen in verband met het participatiebudget, aan de Dienst participatie overhandigd worden die het voor andere projecten ter beschikking zal stellen.
Artikel 6 - OPROEP VAN PROJECTEN
Een indieningsformulier zal aangevuld moeten worden om zo precies mogelijk aan te geven: de werktekening van het project, de lokalisatie van de realisatie, een evaluatie van de vereiste middelen (zie Bijlage 1 voor de Vlaggenschipprojecten en Bijlage 2 voor de Boostprojecten).
Toegankelijkheidscriteria 
Vlaggenschipproject
Boostproject
Het kandidatuur formulier moet aangevuld en binnen de verleende termijn overhandigd worden.
De subsidies aanvraag moet de start van het project voorafgaan (een vraag voor voorbije of lopende projecten zal niet in overweging genomen worden).
Cofinancieringen worden aanvaard op voorwaarde dat er geen dubbele financiering van dezelfde uitgaven is.
Het evaluatierapport evenals de rechtvaardigingsrekeningen zullen uiterlijk twee maanden na het eind van het project verzonden worden.
Artikel 7 - AANVAARDBARE EN IN AANMERKING KOMENDE PROJECTEN
Het project moet:
 • Verenigbaar zijn met de beleidsverklaring   https://watermaal-bosvoorde.be/nl/uw-gemeente/beleidsverklaring?set_language=nl
 • Een collectieve en participatieve dimensie presenteren;
 • Een geloofwaardige en controleerbare budgettaire schatting voor de realisatie van het project (alleen voor de Boostprojecten).
 • Het aandeel van de vrijwillige vergoedingen in het totale bedrag van de aangevraagde subsidie in het kader van een Boostproject mag niet meer dan 50% bedragen.
De gemeentediensten controleren de uitvoerbaarheid van het project en maken een begrotingsraming. Het College gaat na of aan bovenstaande criteria is voldaan.
De projecten dragers zullen ingelicht worden over de motivatie elementen om een project aan te nemen of niet. De lijst van aanvaardbare projecten zal ter stemming aan de bevolking voorgelegd worden na een voorlichtingscampagne door de gemeente georganiseerd.
Artikel 8 – SELECTIE VAN DE PROJECTEN
 • De stemming is gereserveerd voor de inwoners van Watermaal-Bosvoorde ouder dan 12 jaar
 • De stemming zal bij voorkeur online gebeuren, via het platform van het participatiebudget WB1170.MONOPINION.BELGIUM.BE2
 • Er zal een alternatief systeem worden voorgesteld waarbij op papier wordt gestemd via stembussen die over de gemeente zijn verspreid.
 • In alle gevallen worden de identiteit van de kiezers gecontroleerd om de fraudes te vermijden. 
Artikel 9 – STEUNREGELING VOOR PROJECTEN DRAGERS
Ter ondersteuning van de dragers van projecten die aan de stemming van de burgers van de gemeente worden onderworpen, kunnen op verzoek promotiemiddelen door de dienst Participatie ter beschikking worden gesteld:
 • 3 A3 kleurenposters (maximum)
 • 5 A4 kleurenposters (maximum)
 • 10 kleurenafdrukken van A4-formaat van de identiteitskaart van hun project (maximum)
Artikel 10 - VALIDATIE EN TOEPASSING
Na afloop van de stemming, valideert het College de definitieve lijst van de aangenomen projecten die derhalve uitgevoerd kunnen worden.
Vlaggenschipproject
Boostprojecten
De implementatie is gepland en door de bevoegde gemeentediensten voor hun rekening genomen 
De project drager is de verantwoordelijke van de implementatie. Evenwel kunnen de relevante gemeentediensten gesolliciteerd worden met oog op logistieke en materiële steun, onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Alle kosten (huren van zalen) zijn in de eerste budgettaire vraag in te sluiten.
Artikel 11 - VERSLAGEN EN EVALUATIE
De Boostprojecten dragers verbinden zich ertoe regelmatig informatie elementen te leveren opdat de Dienst Participatie de bevolking in kennis kan stellen van de voortgang van de projecten. Een samenkomst van openbare evaluatie zal na de selectie van de projecten en voor de finaliteit van hun implementatie georganiseerd worden. Aangezien het doel is dat aanbevelingen het mogelijk maken om een evolutief proces van het participatiebudget voor het volgende jaar te waarborgen.
Er kan een fysieke permanentie worden ingesteld om degenen te helpen die hun stem willen coderen, mits de hygiënische omstandigheden dit toelaten.
Bijlage 1 - INDIENINGSFORMULIER « Vlaggenschipproject »
Personalia 
Deze personalia zullen door de Gemeente gebruikt worden teneinde de dragers te contacteren.
De naam van de project drager/vereniging/of vennootschap:
Juridische vorm het zo relevant nummer van onderneming:
De contactpersoon:
 • Naam en voornaam:
 • E-mail:
 • Telefoon:
 • Adres:
Het project
Titel van het project (tussen 3 en 10 woorden):
Vul drie (maximum) van de doelstellingen van uw project in:
Korte werktekening in 3 lijnen [300 maximumkarakters, spaties inbegrepen]:
Lange werktekening (facultatief, 1/2 bladzijde tot 3 bladzijdes) detail van het project en zijn toepassing. Leg uit in wat uw project een participatieve dynamiek omvat (zowel in zijn opvatting als in zijn implementatie) en hoe uw project gunstig is voor de wijk, de gemeente en zijn inwoners. Vrij formaat en foto's/toegelaten beelden.

Bijlage 2 - INDIENINGSFORMULIER « BoostProject  »
Personalia 
Deze personalia zullen door de Gemeente gebruikt worden teneinde de dragers te contacteren :
De naam van de project drager /vereniging /of vennootschap:
Juridische vorm en zo relevant nummer van onderneming:
De contactpersoon:
·       Naam en voornaam:
·       E-mail:
·       Telefoon:
·       Adres:
De bankgegevens:
Ø  IBAN:
Ø  BIC:
Deze personalia zullen door de Gemeente gebruikt worden teneinde de subsidie te betalen in geval van selectie van uw project.
Het project
Titel van het project (tussen 3 en 10 woorden):
Vul drie (maximum) van de doelstellingen van uw project in:
Korte werktekening in 3 lijnen [300 maximumkarakters, spaties inbegrepen]:
Beschrijft de verschillende etappes van uw project (vooruitlopende planning), evenals de contacten die u wilt opnemen of dat u reeds hebt gelegd, en om het even welke andere informatie die u relevant lijkt.
De financiële middelen
Vermeldt de juiste middelen noodzakelijk voor het indienen van het project: welke uitgaveposten worden overwogen (materiaal, mededeling, inwijding,) en geeft het bedrag van elke uitgave met het bedrag van de gevraagde subsidie aan. Als het om een cofinanciering gaat, goed de bijdrage aangeven die van de gemeente wordt verwacht.

[1] Twee projecten maximum om de druk te beperken op de gemeentediensten die ze zullen uitvoeren.