Gemeentelijke verordening tot invoering van een compenserende vergoeding voor handelaren die buitengewoon zwaar getroffen zijn door overmacht (vervangt het reglement dat op 14.04.2020 goedgekeurd werd door het College) - Bevestiging van de beslissing van het College van 15.06.2020

De Gemeenteraad,

Gelet op artikels 117 en 119 van de Nieuwe gemeentewet ,
Gelet op het besluit nr 2020/027 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 mei 2020 inzake bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de COVID-19-crisis ; 
Overwegende dat bij toepassing van artikel 1 van dit besluit, alle bevoegdheden van de gemeenteraad uitgeoefend kunnen worden door het college van burgemeester en schepenen met het oog op de continuïteit van de openbare dienst ondanks de pandemie van COVID-19 en voor zover de urgentie van zijn optreden en de dringende noodzaak gemotiveerd worden ;
Gezien de Covid-19-crisis en de gevolgen daarvan voor de economische activiteit;
Gelet op de omzendbrief van 18.03.2020 over Covid-19 dringende uitgaven, waardoor gemeenten artikel 249 NGW mogen gebruiken om de uitgaven te rechtvaardigen die zij zullen maken in het kader van het beheer van de crisis veroorzaakt door de coronavirus pandemie ;
Gelet op de beraadslaging van het College van 15.06.2020, genomen in uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van bijzondere bevoegdheden nr. 2020/027 van 28 mei 2020 betreffende de werking van de gemeentelijke instellingen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, waarbij de Gemeentelijke verordening tot invoering van een compenserende vergoeding voor handelaren die buitengewoon zwaar getroffen zijn door overmacht, die op 14.04.2020 door het College goedgekeurd was, wordt vervangen ;
Overwegende dat, naar aanleiding van artikel 2 alinea 2 van het besluit nr 2020/027 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 mei 2020, na afloop van een periode van 60 dagen te berekenen vanaf 15.05.2020, alle beslissingen genomen krachtens artikel 1 van dit besluit onderworpen zullen worden aan de bevestiging van een punt op de agenda van de eerste vergadering van de gemeenteraad die na afloop van deze periode zal worden gehouden. Bij gebreke hieraan hebben de desbetreffende beslissingen geen uitwerking meer.
BESLIST:
De beraadslaging van het College van 15.06.2020 te bevestigen, waarbij de Gemeentelijke verordening tot invoering van een compenserende vergoeding voor handelaren die buitengewoon zwaar getroffen zijn door overmacht, die op 14.04.2020 door het College goedgekeurd was, wordt vervangen.