Politieverordening betreffende het dragen van een mondmasker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus Covid-19 pandemie

De Burgemeester,

Gelet op artikel 135 §2 van de Nieuwe Gemeentewet die bepaalt dat de gemeenten tot taak hebben om ten behoeve van de inwoners te voorzien in een goede politie, met name de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de coronaviruscrisis Covid-19;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, en de opeenvolgende wijzigingen daarvan, waarvan de meest recente dateert van 25 september 2020;

Gelet op de politieverordening van de burgemeester van 19 mei 2020, dat het dragen van een masker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijk grondgebied verplicht stelt om redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus Covid-19 pandemie;

Gelet op de politieverordening van de burgemeester van 24 juli 2020, dat het dragen van een masker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijk grondgebied verplicht stelt om redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus Covid-19 pandemie;

Gelet op het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 september 2020 tot wijziging van het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020 betreffende de verplichting om te allen tijde een masker te dragen op het openbaar domein en op elke plaats die privé is maar toegankelijk voor het publiek op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat de Nationale Veiligheidsraad op 23 september 2020 bepaalde maatregelen heeft gewijzigd om ze evenrediger en doelgerichter te maken, teneinde de huidige toename van het aantal besmettingen op te vangen; dat hij dus heeft besloten om met ingang van 1 oktober 2020 een einde te maken aan de verplichting om een masker te dragen in de openbare buitenruimte, met uitzondering van dichtbezochte plaatsen waarvan de configuratie het niet mogelijk maakt om de zogenaamde regels van sociale afstand na te leven ; dat de verplichting om een masker te dragen daarentegen wordt gehandhaafd in overdekte openbare ruimten, zoals gemeentelijke bestuursgebouwen, en in overdekte particuliere ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals openbaar vervoer en winkels;

Overwegende dat de verplichting om te allen tijde een masker te dragen op het openbaar domein en op elke plaats die privé is maar toegankelijk voor het publiek op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opgelegd door het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020, wordt met ingang van 1 oktober 2020 vervangen door de verplichting, voor alle personen van 12 jaar of ouder die zich op een openbaar terrein en in een voor het publiek toegankelijke privé-plaats op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen, om een masker bij zich te dragen dat hun neus en mond bedekt en dat onmiddellijk beschikbaar moet zijn;

Overwegende dat het aan de plaatselijke autoriteiten is om in voorkomend geval te bepalen op welke plaatsen in de openbare buitenruimte dichtbezochte plaatsen het dragen van maskers verplicht moet zijn;

Overwegende dat met name markten, winkelstraten en schooluitstapjes gebieden zijn waar redelijkerwijs een groot aantal bezoekers verwacht kan worden;

Overwegende dat de gemeente Watermaal-Bosvoorde de laagste bevolkingsdichtheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft;

Overwegende dat de gemeente Watermaal-Bosvoorde in de periode van 25/08/2020 tot 24/09/2020 een van de laagste aantallen gevallen van Covid-19-besmetting had en een van de laagste incidentiecijfers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende dat in geval van ernstige, onvoorziene gebeurtenissen die een dringende reactie vereisen, de burgemeester het recht heeft de gemeenteraad te vervangen om de regelgevende bevoegdheid van de gemeentepolitie uit te oefenen;

Gelet op de afweging van de belangen;

Gelet op de bovenstaande motieven,

Gelet op de dringendheid;

VERORDENT WAT VOLGT

Artikel 1

De huidige politieverordening van de burgemeester annuleert en vervangt de verordeningen van 19 mei 2020 en 24 juli 2020 die het dragen van een masker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijk grondgebied verplicht stellen om redenen van volksgezondheid in verband met de pandemie van het Covid-19-coronavirus.

Artikel 2

Het dragen van een masker dat de neus en de mond bedekt, is verplicht in de hieronder straten en plaatsen:

 • Keymplein
 • Waterwildlaan (Keym - tot het nr 36 van het Waterwildlaan)
 • Begoniastraat (tronçon Keym - Bosrechterstraat).
 • Cedersstraat (tronçon Keym - Bosrechterstraat)
 • Winterkoninkjestraat (Keym tot het nummer 4 van het Winterkoninkjestraat)
 • Weldoenstraat (tronçon Vander Elst - Postwagenstraat)
 • Théophile Vander Elststraat (Keym - tot het nr 17)
 • Ottervangerstraat (tronçon Vander Elst – Epiceas - Thujastraat)
 • Ministerstraat (tot het kruispunt van Georges Benoidtlaan).
 • Drie Lindenstraat / Gemeentelijke Godshuisstraat 1
 • Major Briickstraat
 • Léopold Wienerplein
 • Vorstlaan 1
 • Jachtstraat
 • Middelburgstraat
 • Terhulpsesteenweg (tronçon Middelburgstraat - Buksboomstraat).

Deze verplichting is van toepassing van maandag tot en met zaterdag, van 8 tot 18 uur, voor iedereen van 12 jaar en ouder.

 

Artikel 3

Onverminderd artikel 2 is het dragen van een masker dat de neus en de mond bedekt verplicht voor iedereen van 12 jaar en ouder:

 • op zondagen van 6u tot 16u op de Wienermarkt: Wienerplein, Antoine Gilsonplein, Hertogendreef, Ministerstraat, Jacques Wienerdreef, Andrée Payfa-Fosséprezplein.
 • op woensdagen van 15u tot 20u op de Keymmarkt: Keymplein, Waterwildstraat, Winterkoninkjestraat.
 • binnen een straal van 15 meter rond de ingang van alle gemeentelijke instellingen, met inbegrip van de instellingen die behoren tot de gemeentelijke scholen en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn die zich op het gemeentelijk grondgebied bevinden, alsook binnen deze instellingen.

 

Artikel 4

Onder « maskers » verstaat men elke voorziening of stuk stof dat de neus en de mond van een persoon volledig bedekt.

 

Artikel5

Deze verordening treedt op 1 oktober 2020 in werking.

 

Artikel 6

Elke inbreuk op de verplichting bedoeld in artikel 2 van deze ordonnantie wordt gesanctioneerd overeenkomstig het Politiereglement ter uitvoering van artikel 1 van het Koninklijk Besluit van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus Covid-19 door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties, onverminderd elke andere wettelijke bepaling die hoger is dan deze ordonnantie en die de genoemde verplichting zou sanctioneren.

 

Artikel 7

Deze verordening wordt vandaag aangeplakt op de aankondigingsborden van het gemeentehuis en gepubliceerd op de website van de gemeente.

 

Artikel 8

Een beroep tot nietigverklaring en een eventuele vordering tot schorsing kunnen bij verzoekschrift worden ingediend bij de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 in 1040 Brussel) binnen een termijn van 60 dagen vanaf vandaag.