Politieverordening houdende de strijd tegen de niet-naleving van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19

Het College,

Gelet op de Nieuwe gemeentewet, met name artikel 117 ;
Gelet op de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties ;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, de artikelen 182 en 187 ;
Gelet op het Koninklijk besluit nr. 1 van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties ;
Gelet op het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 betreffende noodmaatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en de aanvullende bepalingen van 30 april 2020 :
- Artikel 4 (nieuw): "Het openbaar vervoer blijft behouden. De burger is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief in stof, vanaf het betreden van het station, op het perron of een halte, in de bus, de (pre)metro, de tram, de trein of elk ander vervoersmiddel dat door een openbare overheid wordt georganiseerd."
- Artikel 8ter: "Het dragen van een mondmasker of elk ander alternatief in stof om de mond en neus te bedekken, is toegestaan voor gezondheidsdoeleinden in voor het publiek toegankelijke plaatsen." ;
Gelet op het besluit nr 2020/003 van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 april 2020 inzake bijzondere bevoegdheden met betrekking tot de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de COVID-19-crisis ; 
Overwegende dat bij toepassing van artikel 1 van dit besluit, alle bevoegdheden van de gemeenteraad uitgeoefend kunnen worden door het college van burgemeester en schepenen met het oog op de continuïteit van de openbare dienst ondanks de pandemie van COVID-19 en voor zover de urgentie van zijn optreden en de dringende noodzaak gemotiveerd worden ;
Gelet op het Politiereglement dat op 28 april 2020 door de gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde is aangenomen ;
Overwegende dat de noodmaatregelen die in het kader van de strijd tegen de verspreiding van COVID-19 zijn genomen, niet altijd worden toegepast ; dat het essentieel is dat de gehele bevolking de genomen maatregelen zo strikt mogelijk toepast om een snellere uitweg uit de gezondheidscrisis mogelijk te maken ;
Overwegende dat het dan noodzakelijk is om onze politiediensten zo snel mogelijk de capaciteit te geven om onmiddellijk de maatregelen af te dwingen die zijn voorzien in het ministerieel besluit van 23 maart 2020 inzake noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken ;
Ten slotte is dit een kwestie van respect voor de openbare orde ;
BESLIST :
  • Aan te vullen als volgt artikel 1 van het Politiereglement aangenomen door de Gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde op 28 april 2020:
Artikel 1:
Een administratieve sanctie kan worden opgelegd door de sanctionerende ambtenaar voor inbreuken op de artikelen 1, 4, 5, 8, 8bis en 8ter van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 inzake noodmaatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te beperken - COVID 19 en de opeenvolgende wijzigingen ervan.
  • deze beraadslaging ter informatie door te sturen naar de Gemeenteraad en ter bevestiging voor te leggen aan de eerste vergadering van de Gemeenteraad na afloop van de periode bedoeld in artikel 1 van het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende bijzondere bevoegdheden inzake de werking van de gemeentelijke organen in het kader van de gezondheidscrisis van COVID-19.
Dit politiebesluit treedt in werking op dezelfde data als het ministerieel besluit van 23 maart 2020 en de opeenvolgende wijzigingen ervan.