Politieverordening van de Gemeenteraad ter bevestiging van de politieverordening van de Burgemeester dd. 30/09/2020 betreffende het dragen van een mondmasker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 135 § 2 van de Nieuwe Gemeentewet die bepaalt dat de gemeenten tot taak hebben ten behoeve van de inwoners in een goede politie te voorzien, namelijk van de veiligheid, zekerheid en kalmte in de straten, openbare gebouwen en plaatsen; en met name het nemen van passende maatregelen om rampen en bedreigingen, zoals brand, epidemieën en epizoötieën te voorkomen door het verstrekken van de nodige hulp om ze uit te roeien;
Gelet op artikel 134 van diezelfde wet die, in geval van nood, die regelgevende bevoegdheid van de politie aan de burgemeester toevertrouwt wanneer de minste vertraging, gevaar of schade zou kunnen veroorzaken voor de inwoners;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 maart 2020 houdende de afkondiging van de federale fase betreffende de coördinatie en het beheer van de Covid-19 coronaviruscrisis;
Gelet op het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken, en de opeenvolgende wijzigingen daarvan, waarvan de meest recente dateert van 25 september 2020;
Gelet op de politieverordening van de burgemeester van 19 mei 2020, dat het dragen van een masker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijk grondgebied verplicht stelt om redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus Covid-19 pandemie;
Gelet op de politieverordening van de burgemeester van 24 juli 2020, dat het dragen van een masker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijk grondgebied verplicht stelt om redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus Covid-19 pandemie;
Gelet op de politieverordening van de burgemeester van 30 september 2020 betreffende het dragen van een masker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijk grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus Covid-19 pandemie;
Gelet op het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 28 september 2020 tot wijziging van het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020 betreffende de verplichting om te allen tijde een masker te dragen op het openbaar domein en op elke plaats die privé is maar toegankelijk voor het publiek op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Overwegende dat de Nationale Veiligheidsraad op 23 september 2020 bepaalde maatregelen heeft gewijzigd om ze evenrediger en doelgerichter te maken, teneinde de huidige toename van het aantal besmettingen op te vangen; dat hij dus heeft besloten om met ingang van 1 oktober 2020 een einde te maken aan de verplichting om een masker te dragen in de openbare buitenruimte, met uitzondering van dichtbezochte plaatsen waarvan de configuratie het niet mogelijk maakt om de zogenaamde regels van sociale afstand na te leven ; dat de verplichting om een masker te dragen daarentegen wordt gehandhaafd in overdekte openbare ruimten, zoals gemeentelijke bestuursgebouwen, en in overdekte particuliere ruimten die toegankelijk zijn voor het publiek, zoals openbaar vervoer en winkels;
Overwegende dat de verplichting om te allen tijde een masker te dragen op het openbaar domein en op elke plaats die privé is maar toegankelijk voor het publiek op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, opgelegd door het besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 6 augustus 2020, wordt met ingang van 1 oktober 2020 vervangen door de verplichting, voor alle personen van 12 jaar of ouder die zich op een openbaar terrein en in een voor het publiek toegankelijke privé-plaats op het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplaatsen, om een masker bij zich te dragen dat hun neus en mond bedekt en dat onmiddellijk beschikbaar moet zijn;
Overwegende dat het aan de plaatselijke autoriteiten is om in voorkomend geval te bepalen op welke plaatsen in de openbare buitenruimte dichtbezochte plaatsen het dragen van maskers verplicht moet zijn;
Gelet op de spoedsituatie en de onmogelijkheid om de gemeenteraad tijdig bijeen te roepen;
Overwegende dat in geval van ernstige, onvoorziene gebeurtenissen die een dringende reactie vereisen, de burgemeester het recht heeft de gemeenteraad te vervangen om de regelgevende politiebevoegdheid van de gemeenteraad uit te oefenen onder voorbehoud van onverwijld de leden van de gemeenteraad in kennis te stellen;
Overwegende dat de Burgemeester op 30/09/2020 van deze bevoegdheid gebruikt heeft gemaakt met het nemen van een politieverordening betreffende het dragen van een mondmasker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus Covid-19 pandemie.
Overwegende dat de Burgemeester zijn politieverordening aan de Gemeenteraadsleden heeft meegedeeld overeenkomstig art. 134 § 1;
Overwegende dat de redenen die tot de vaststelling van deze verordening hebben geleid, namelijk het dragen van maskers als preventieve maatregel om de verspreiding van het virus te beperken, nog steeds gerechtvaardigd zijn in het licht van de huidige gezondheidsmaatregelen van de hogere autoriteiten en gezien de cijfers van Sciensano over de toename van de pandemie op het Belgische grondgebied,
Gezien de bovenstaande motieven;
BESLUIT
De politieverordening van de Burgemeester dd. 30/09/2020 betreffende het dragen van een mondmasker op bepaalde plaatsen op het gemeentelijke grondgebied om redenen van volksgezondheid tijdens de coronavirus Covid-19 pandemie te bevestigen.