Gemeenteraadzittingen per videoconferenc de - Bevestiging van het politieverordening van de Burgmemeester van 13/10/2020

De Gemeenteraad,
Gelet op artikelen 119 en 135, §2 van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en de opeenvolgende wijzigingen ervan, waarvan de laatste dateert van 8 oktober 2020;
Gelet op de ministeriële omzendbrief 2020/05 van 18 maart 2020 van de minister van Plaatselijke Besturen "Covid-19 - Organisatorische maatregelen in het kader van de gezondheidscrisis - werking van de besluitvormende organen";
Gelet op de versterking van de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het Covid-19-coronavirus, waartoe op 6 oktober 2020 is besloten door het Overlegcomité dat de federale regering en de gefedereerde entiteiten verenigt;
Gelet op het besluit van de Minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 7 oktober 2020 tot sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus Covid-19 te beperken;
Gelet op het politiereglement van de Gemeenteraad van 15 september 2020, dat het publiek tijdelijk beperkt tot maximaal 15 personen tijdens vergaderingen van de gemeenteraad om de sociale afstand in de context van de coronaviruscrisis te respecteren;
Gezien de urgentie en het gezondheidsrisico dat het coronavirus met zich meebrengt voor de Belgische bevolking;
Gezien de negatieve evolutie van de besmettingsgraad de voorbije weken op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Overwegende dat de gemeenten tot taak hebben om ten behoeve van de inwoners te voorzien in een goede politie, met name inzake openbare gezondheid en veiligheid op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen ; dat deze bevoegdheid met name betrekking heeft op het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen, zoals brand, epidemieën en epizootieën te voorkomen en het verstrekken van de nodige hulp om ze te doen ophouden ;
Overwegende dat het coronavirus Covid-19 de volksgezondheid aantast en door de gezondheidsautoriteiten als epidemie wordt omschreven;
Overwegende dat het de verantwoordelijkheid van de gemeentelijke autoriteiten is om de federale maatregelen die zijn afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus te beperken, te respecteren en te waarborgen op het gehele gemeentelijke grondgebied, ook binnen de gemeenteraad;
Overwegende dat één van deze federale maatregelen de inachtneming is van de sociale afstand van l,50 m in openbare ruimten en privéruimten die toegankelijk zijn voor het publiek;
Rekening houdend met de toenemende evolutie van nieuwe besmettingen in België, en in het bijzonder op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
Gezien het feit dat het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames ook blijft toenemen;
Overwegende dat de zittingen van de Gemeenteraad worden gehouden in een gesloten ruimte die bevorderlijk is voor de overdracht van het coronavirus;
Overwegende dat de vergadering van 29 gemeenteraadsleden en het personeel dat nodig is voor het goede verloop van de zittingen van de gemeenteraad gedurende enkele uren, in een gesloten ruimte, een groot risico vormt in het licht van de huidige gezondheidstoestand;
Overwegende dat de publiciteit van de zitting verzekerd zou kunnen worden door de live-uitzending via het sociale netwerk Facebook live, die op de gemeentelijke website toegankelijk is;
Gelet op de politieverordening van de Burgemeester van 13 oktober 2020 tot verplichting van het houden van de vergadering op afstand, via videoconferentie, van de Gemeenteraad van 20 oktober 2020;
Overwegende dat het coronavirus en de strijd tegen de verspreiding ervan een onvoorziene gebeurtenis vormen zoals bedoe1d in artikel 134 § 1 van de NGW; dat in voorkomend geval eveneens wordt voldaan aan de voorwaarde van dringendheid voorzien door artikel 134 § 1 van de NGW, aangezien de burgers onverwijld en op zijn minst dienden te worden gewaarschuwd voor de zitting van de Gemeenteraad van dinsdag 20 oktober 2020;
Overwegende dat de Burgemeester meende niet te kunnen wachten tot de vergadering van de Gemeenteraad, aangezien deze niet samenkwam vóór de zitting van 20 oktober 2020;
Besluit:
Artikel 1: De politieverordening van de Burgemeester van 13 oktober 2020 tot verplichting van het houden van de vergadering op afstand, via videoconferentie, van de Gemeenteraad van 20 oktober 2020, wordt bevestigd.
Artikel 2: Het politiereglement van de Gemeenteraad van 15 september 2020, dat het publiek tijdelijk beperkt tot maximaal 15 personen tijdens vergaderingen van de gemeenteraad om de sociale afstand in de context van de coronaviruscrisis te respecteren, wordt opgeschort.
Artikel 3: De komende gemeenteraadszittingen zullen momenteel op afstand, via videoconferentie plaatsvinden, om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Voor zover technisch mogelijk zal het publieke karakter van de discussies gewaarborgd worden door een rechtstreekse uitzending van de gemeenteraadszitting via het sociale netwerk Facebook live, die op de gemeentelijke website toegankelijk is.
Artikel 4: Deze verordening wordt op de gemeentelijke website geplaatst en aan de gemeentelijke valven gehangen overeenkomstig de artikelen 112 en 114 van de NGW. Ze treedt in werking op de dag van bekendmaking.
Artikel 5: De ordediensten zijn belast met de correcte uitvoering van deze politieverordening.
Artikel 6: Op grond van artikelen 14 en 19, 2e lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan een beroep tot schorsing of nietigverklaring van onderhavige beslissing ingesteld worden bij de Raad van State wegens overtreding van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, binnen een termijn van zestig dagen na haar kennisgeving of publicatie. Het verzoekschrift wordt ondertekend door de betrokken partij of door een advocaat ingeschreven aan de balie en aangetekend opgestuurd naar de Raad van State.