Een nieuwe weg voor de rehabilitatie van de St-Hubertkerk


Herinnering aan de feiten

In december 2016, aan het einde van een lang proces van het definiëren van een scenario van overdracht, ondertekende de gemeente een compromis van verkoop van de Sint-Hubertuskerk met een particuliere koper die in staat is de rehabilitatie te verzekeren, voornamelijk op het gebied van huisvesting, secundair op het gebied van apparatuur, met behoud van een gebedshuis van grootte dat overeenkomt met de huidige religieuze behoeften en de eisen van het aartsbisdom. Deze overeenkomst werd ondertekend onder de voorwaarde dat binnen drie jaar een uitvoerbare bouwvergunning zou worden verkregen, zonder dat beroep kon worden aangetekend.

Zo heeft de koper op 18 augustus 2017 een eerste aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij het Gewest. Nadat de overlegcommissie onder voorwaarden een gunstig advies had uitgebracht, werd het project gewijzigd om aan de gewestelijke eisen te voldoen. Er werden gewijzigde plannen ingediend en de raadplegingscommissie bracht in december 2019 een tweede, dit keer ongunstig advies uit.

Wat zit er vast?

Het Gewest is enerzijds van mening dat de voorgestelde architectonische reactie niet adequaat is en plaatst anderzijds vraagtekens bij de toewijzing van de kerk aan woningen. Het is het Gewest dat hierover beslist. De Commune neemt hier nota van.

Wat de toewijzingen betreft, zij er echter op gewezen dat het advies dat in de overlegcommissie in aanwezigheid van verscheidene gewestelijke vertegenwoordigers werd uitgebracht, de toewijzing in huisvesting niet in vraag stelde en dat de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen, die borg staat voor het respect van het erfgoed, in haar advies aangaf dat "het principe van een herbestemming, in collectieve uitrusting, huisvesting en onderhoud van een ruimte gewijd aan de eredienst, een mooie gelegenheid is om de kerk nieuw leven in te blazen. Het CRMS onderschrijft het volledig en is verheugd. (...)".

Verlenging van de termijn
Tot grote opluchting van de Commune gaf de koper, ondanks deze tegenslag, niet op. Dit is bijzonder belangrijk omdat er niet veel investeerders zijn die in staat zijn een dergelijk atypisch project uit te voeren. Daarom moet het project opnieuw worden opgepakt en moeten aanvullende studies worden verricht, wat tijd vergt. Daarom zal het College van Burgemeester en Schepenen van Watermaal-Bosvoorde aan de Gemeenteraad van 23 maart voorstellen om de termijn voor het vervullen van de opschortende voorwaarde inzake het verkrijgen van een uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning, vrij van elk beroep, met 36 maanden te verlengen.


Een nieuw pad
In overleg met de bouwmeester en met diens steun zal de koper een multidisciplinair team samenstellen om een demonstratieve en systematische verkenningsstudie uit te voeren van alle mogelijkheden voor de rehabilitatie van de kerk op het gebied van architectuur, gebruik en financiële rentabiliteit. De meest veelbelovende scenario's zullen grondig worden bestudeerd om uiteindelijk het programma van gebruiksmogelijkheden vast te stellen dat in een architectuurproject kan worden ontwikkeld.


De uitdaging voor de gemeente
Vanaf het begin heeft het gemeentebestuur altijd voorrang gegeven aan het behoud van het gebouw. En de beste manier om het te beschermen is het opnieuw toe te wijzen. Het zou inderdaad dwaas zijn van de gemeente miljoenen euro's uit te geven voor een gebouw dat geen bestemming heeft of voor een bestemming die totaal ongeschikt is geworden. De rehabilitatie van de kerk door een particuliere koper lijkt meer dan ooit actueel.
Als te veel eisen de mogelijkheid om een project uit te voeren in het gedrang brengen, komt het voortbestaan van het gebouw zelf in gevaar.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)