Kerstmarkt - Reglement

GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD VAN 16/11/2021

De Gemeenteraad,
Gelet op artikelen 117 en 119 van de nieuwe gemeentewet ;
Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van rondtrekkende en kermisactiviteiten ;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten ;
Overwegende dat dit reglement alleen van toepassing is in het kader van de organisatie van een kerstmarkt door het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde en niet in het kader van een delegatie van deze organisatie aan derden;
STELT VAST

1Algemene informatie

Artikel 1. Definities

 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder:
De standplaats : een afgebakende ruimte op een openbare markt voor het verkopen, te koop aanbieden of ten verkoop uitstallen van producten of diensten.
De plaatshouder : de persoon die van de gemeente Watermaal-Bosvoorde toestemming heeft gekregen om een terrein in gebruik te nemen door betaling van de retributie.
De bewoner van de plaats : de persoon die daadwerkelijk aanwezig is op een marktdag.
De producten : producten die te koop worden aangeboden op een marktplaats.

Artikel 2 – Toepassingsvoorwaarden

Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt elk jaar het model van de kerstmarkt en kan de organisatie ervan ook aan derden delegeren. In het laatste geval zijn de onderhavige verordeningen niet van toepassing.
Artikel 3 – Toepassingsduur
3.1 Datum en duur
Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt elk jaar de openingsdatum, de duur en de sluitingsdatum van de kerstmarkt. Het bepaalt ook de openingstijden en de locaties van de verschillende onderdelen.
3.2 Buitengewone openings- en sluitingsmaatregelen
Het schepencollege kan de sluiting van de markt wijzigen in de gevallen die het nodig acht. Hij stelt de ambulante handelaren zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 4 - Toepassingsgebied

Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt de plaats van het evenement.

Artikel 5 - Wettelijke bepaling

De verkoop tijdens de kerstmarkt is niet onderworpen aan de vergunning voor ambulante activiteiten voor handelaars en verenigingen die door de gemeente zijn uitgenodigd. In het kader van de organisatie van dit evenement is het reglement van de gemeente niet gebonden aan de wettelijke toewijzingsprocedures zoals beschreven in de wet van 25 juni 1993

Artikel 6 – Bedrijfsomstandigheden

Het evenement wordt toegestaan door het College van Burgemeesters en Schepenen, dat elk jaar de voorwaarden voor de verhuur van de standplaatsen vaststelt. Een deel van de voorwaarden voor de verhuur van staanplaatsen is opgenomen in de belastingverordening "Recht op staanplaatsen op markten: verordeningen".

2Plaatsen

Artikel 7 - Organisatie van de kerstmarkt
Het College van Burgemeester en Schepenen kent standplaatsen toe aan exposanten die deze huren voor de duur van de kerstmarkt. Sommige verenigingen kunnen, naar goeddunken van het College van Burgemeester en Schepenen, een gratis standplaats toegewezen krijgen.
Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt de plaats, de grootte en het doel van elke standplaats. De verdeling en het maximumaantal standplaatsen worden vooraf aan de hand van een plan bepaald.
De exposant is verplicht zijn standplaats op een redelijke wijze te beheren. Het is de ambulante handelaars verboden zich tegenover elkaar, het publiek, de aangestelde van de gemeente of de politie onfatsoenlijk te gedragen. Zij die zich niet aan deze bepalingen houden, kunnen krachtens bevel van de politie of van de afgevaardigde van het gemeentebestuur onmiddellijk en definitief van de markt worden verdreven.
Artikel 8 - Toewijzing van standplaatsen
Het College van Burgemeester en Schepenen zal erop toezien dat binnen de categorieën een verscheidenheid aan verkopen wordt aangeboden. Bovendien reserveert het College van Burgemeester en Schepenen een derde van de standplaatsen voor de categorie "levensmiddelen" (zie artikel 17). Het College van Burgemeester en Schepenen kan bij de selectie van de exposanten rekening houden met de volgende gegevens:
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Voor gelijke goederen, bedrijven of inwoners van Watermaal-Bosvoorde
 • Ambachtelijk karakter van de aangeboden goederen
Artikel 9 – Voorwaarden inzake toewijzing standplaatsen
Een standplaats op de openbare markt kan enkel toegewezen worden aan:
 • de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houder zijn van een “machtiging als werkgever”
 • rechtspersonen die dezelfde activiteit uitoefenen. De standplaatsen worden toegekend door tussenkomst van een persoon verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap die houder is van de “machtiging als werkgever”
De standplaatsen kunnen occasioneel ook toegewezen worden aan de verantwoordelijken van verkoopacties zonder commercieel karakter, hiervoor toegelaten overeenkomstig artikel 7 van voornoemd KB van 24 september 2006.
Artikel 10 – Inname standplaatsen
De standplaatsen op de openbare kerstmarkt kunnen ingenomen worden door:
1° a) de natuurlijke personen die voor eigen rekening een ambulante activiteit uitoefenen en houder zijn van een “machtiging als werkgever”, aan wie een standplaats is toegewezen
    b) de verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie de standplaats is toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever”
2° de feitelijke venno(o)t(en) van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats werd toegewezen, houder(s) van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
3° de echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonende van de natuurlijke persoon aan wie de standplaats
werd toegewezen, houder van een “machtiging als werkgever” voor de uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening;
Artikel 11. Standplaats – verbod van voorbehoud
Het is verboden voor het voor de opening van de markt aangeduide uur op de voor de markt voorbehouden standplaatsen koopwaar van welke aard dan ook te plaatsen met het doel plaatsen voor te behouden of om elke andere reden. Volgens onderhavig reglement is het evenzo verboden, behoudens afwijking, om een andere ruimte te gebruiken buiten de op de markt aan de ambulante handelaar toegewezen ruimte.
Artikel 12.  Standplaats – installatie
De plaatshouders kunnen anderhalf uur voor de opening van de markt worden opgezet; ze moeten uiterlijk een half uur na de sluiting van de markt worden verwijderd. Het is de verantwoordelijkheid van elke ambulante handelaar om alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de installatie van zijn kramen en kraampjes zonder geluidsoverlast verloopt, zonder de markt in zijn geheel te hinderen of het milieu te verstoren.
Van elke ambulante handelaar die deze voorschriften niet naleeft of weigert na te leven, wordt zijn uitrusting, voertuig, kraam of goederen verwijderd op eigen risico en kosten, met de tussenkomst van de politie.

3 Registratieprocedure

Artikel 13 - Kruispuntbank van Ondernemingen
Alleen natuurlijke of rechtspersonen die in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn opgenomen, kunnen zich inschrijven en een vergunning krijgen voor de volledige duur van de Kerstmarkt.
Aan eenzelfde natuurlijke of rechtspersoon kan slechts één standplaats worden toegewezen.
Artikel 14 - Inschrijvingsformulier
De aanvrager van de huur van een standplaats maakt gebruik van het onlineformulier om registratie via een elektronisch formulier mogelijk te maken. De link naar het formulier zal worden gepubliceerd op de website van het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde.
Artikel 15 - Registratie
De inschrijvingen worden in een register opgenomen in de volgorde waarin zij zijn ontvangen en krijgen een volgnummer. Inschrijvingen moeten afzonderlijk worden gedaan voor de volgende categorieën
 • Non-food goederen
 • Levensmiddelen
 • Andere goederen
De inschrijving is ontvankelijk indien alle formulieren correct zijn ingevuld en vergezeld gaan van de nodige bijlagen. Als de registratie onvolledig is, wordt zij niet geregistreerd.
bijlagen zijn gedefinieerd als
• een afschrift uit het inschrijvingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (of de identificatie die hiervoor dienst moet doen indien het bedrijf in het buitenland is gevestigd) ;
• het soort verkoopinstallatie (als kraam ingerichte vrachtwagen, als kraam ingerichte aanhangwagen,
kraam, enz.) en het aantal meters dat het in beslag neemt;
• de te koop gestelde artikels en koopwaar ;
• een afschrift van zijn identiteitskaart en van de identiteitskaart van elke werknemer ;
• een kopie van de FAVV-vergunning of het certificaat voor voedselverkopers ;
• een kopie van het moraliteitsattest of het document 596 1-8 van het Wetboek van Strafprocedure "
uitbating drankgelegenheden" voor marktkramers die gegiste dranken en / of gedistilleerde dranken aanbieden per glas dat de consumptie van het voedsel ter plaatse vergezelt ;
• een kopie van het controleattest van gastoestellen voor de marktkramers uitgerust met een gasinstallatie;
• het gecumuleerde elektrisch en verbruikt vermogen in watt van de toestellen in functie van de ambulante handelaars die zich aan de elektrische palen van de markt aansluiten ;
• de gegevens van de zaakvoerder van de ambulante handelszaak (e-mailadres, telefoon en mail)
 • Het formulier "duurzame verbintenis", ondertekend voor goedkeuring en uitvoering

4 Categorieen & Producten, verkoop, rechten en plichten

Artikel 16 – No food
Alle no food handelswaar met een link naar het kerstthema. Deze categorie omvat bijvoorbeeld :
 • TEXTIEL bestaande uit :
  • kleding,
  • accessoires (lederwaren, schoenen, hoofddeksels, enz.)
  • Juwelen, huislinnen of manden
Artikel 17 - Food
Alle voedingsmiddelen (om ter plaatse te consumeren of om mee te nemen). Het proeven van voedingsmiddelen is toegestaan op de omheining van de kerstmarkt.
17.1 Kwaliteit van de handelswaar
De navolging van de in voege zijnde regels voor het behoud en de vrijwaring van voedsel is de regel. Zo nodigen wij de desbetreffende marktkramers uit om de aanbevelingen en eisen van het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid (FAVV) na te volgen.
Deze kunnen worden geraadpleegd op volgend adres: http://www.favv.be/professionnelen/erkenningen/
Het vrijwaren en niet onderbreken van de koelketen en de bescherming van het voedsel door ze te bewaren in koelkasten of door ze te beschermen is van toepassing.
In het algemeen is het niet toegelaten producten te verkopen van een mindere kwaliteit dan deze die aangekondigd is en dit met het oogmerk de koper te misleiden.
Het is verboden met het doel de kopers om de tuin te leiden op de bodem van de kratten, manden of schaaltjes eetweren te plaatsen van een lagere kwaliteit dan diegene, die zich bovenaan bevinden.
De in kratten uitgestalde eetweren dienen zich op een hoogt van tenminste 60 cm boven de grond te bevinden.
De personen die hun productie voortkomende van hun landbouwbedrijf verkopen worden uitgenodigd om op een zichtbare plaats, boven of onder hun handelswaar, een bord te plaatsen met daarop in grote letters het woord “PRODUCENT”. Dit bord mag enkel geplaatst worden op de producten die voortkomen van hun bedrijf.
17.2 Verkoop van alcohol
De consumptie van gealcoholiseerde dranken voor het proeven of het ter plaatse nuttigen ter aanvulling bij de verkoop van andere voedingswaren is verboden, uitgezonderd de titularissen van  standplaats behorende tot de categorie "Food" en mits uitdrukkelijk akkoord van het schepencollege.
Artikel 18 - Andere
Elk ander product dat niet onder de bovenstaande categorieën valt. Verenigingen vallen ook onder deze categorie. Het College van Burgemeester en Schepenen zal oordelen over de relevantie van de aanwezigheid van de vereniging op de kerstmarkt.
Artikel 19 - Producten
De standplaatsbezetter moet zich strikt houden aan de producten die hij op het inschrijvingsformulier vermeldt. Op een later tijdstip kan niets aan de lijst worden toegevoegd. Indien bij een controle wordt vastgesteld dat er andere producten aanwezig zijn, zullen deze onmiddellijk worden verwijderd.
Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 14 augustus 1986 over de dieren-bescherming en -welzijn is de ambulante verkoop van honden en katten verboden. Hetzelfde geldt voor elk ander soort dieren.
Artikel 20. Prijsaanduiding
Elke koopwaar dient duidelijk een prijs te vermelden.
Artikel 21. Verkoop – buiten het uurrooster
Geen enkele aankoop, noch verkoop mogen voor of na de voor de opening of de sluiting van de markt vastgestelde uren plaatsgrijpen.
Artikel 22. Verkoop – vroegtijdig vertrek
Behoudens machtiging van de verantwoordelijke van de dienst Economisch leven is de ambulante handelaar ertoe gehouden zijn stand tot het uur van sluiting van de markt uit te baten en heeft hij derhalve het recht zijn kraam of zijn voertuig slechts na dit uur te verplaatsen.
Artikel 23. Verkoop – buiten de standplaats
Tijdens het vervoer van de koopwaar naar de markt mag deze niet verkocht, noch te koop aangeboden worden op de openbare weg.
Artikel 24 - Overdracht
De toestemming is strikt persoonlijk. Het is degene aan wie de vergunning is verleend, uitdrukkelijk verboden de toegewezen standplaats en de bijbehorende vergunning over te dragen of aan derden rechten van welke aard dan ook te verlenen. Onderverhuur van de standplaats is niet toegestaan. De gegevens van de exploitant van de standplaats en de producten moeten overeenstemmen met die op het inschrijvingsformulier.
Artikel 25 - Verplichtingen
De persoon aan wie de vergunning is verleend :
 • moet tijdens de installatie, de afbraak en de exploitatie van de verkoopruimte te allen tijde de instructies van de vertegenwoordiger van het schepencollege opvolgen;
 • moeten alle nodige maatregelen nemen om schade aan de openbare ruimte, planten, bomen, lantaarnpalen en verkeerstekens te voorkomen;
 • doet hierbij uitdrukkelijk afstand van het recht om een vordering in te stellen tegen de gemeentebestuur voor de hinder of schade die hij zou kunnen ondervinden ten gevolge van de aanwezigheid van onder meer bomen, palen, kabels, elektriciteitskasten, enz. of de onbeschikbaarheid van openbare nutsvoorzieningen op de standplaats;
 • verbinden zich ertoe alle belastingen en lasten, van welke aard ook, te betalen zonder mogelijkheid van verhaal op het gemeentebestuur;
 •  alle verplichtingen moet naleven die worden opgelegd door de wetten, besluiten en beschikkingen, met inbegrip van die welke betrekking hebben op handelspraktijken, hinderlijke inrichtingen, alsook alle reglementen van de gemeente Watermaal-Bosvoorde.
Artikel 26. Netheid
De standplaatsen en hun onmiddellijke omgeving dienen ononderbroken in een staat van perfecte properheid te worden gehouden. Na de sluiting van de markt dient de bezette standplaats te worden schoongemaakt; alle afval, gebruikte oliën en vetten, overschotten, papier en verpakkingen moeten door de ambulante handelaars worden meegenomen.
Anderzijds zijn de titularissen van standplaats, die de ter plaatse te consumeren goederen of producten, te koop aanbieden, ertoe gehouden hun cliënteel recipiënten ter beschikking te stellen, die bestemd zijn voor de opvang van afval en verpakkingspapier; op het ogenblik waarop zij de markt verlaten dienen zij deze recipiënten te ledigen en hun inhoud eveneens mee te nemen.
Elke tekortkoming aan de bepalingen van onderhavig artikel heeft de tussenkomst van het gemeentebestuur op kosten van de overtreders tot gevolg. Bij herhaling zullen zij definitief van de markt worden uitgesloten.
Artikel 27. Aansprakelijkheid
Alleen de titularis van standplaats is verantwoordelijk voor de ongevallen of de schade berokken aan derden door zijn installatie en/of zij die hem vertegenwoordigen.
De gemeente treft geen verantwoordelijkheid uit de toekenning van een standplaats op de openbare markten.
Met het oog hierop zal de standplaatsbezetter een verzekering afsluiten die zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van derden verzekert en dit via het afsluiten van een verzekering uitbating.
De titularis van standplaats aan de dienst Economisch leven van de gemeente het bewijs voor te leggen van de afsluiting van een verzekering BA uitbating. Tevens dient hij een kopie bij zich te hebben in geval van controle.
De verantwoordelijke aangestelde kan op ieder moment het voorleggen van deze polis evenals van het betalingsbewijs van de premie eisen.
Artikel 28 - Betaling
Het College van Burgemeester en Schepenen bepaalt de huurprijs van een standplaats voor de kerstmarktperiode. Deze huur omvat het gebruik van de standplaats plus het verbruik van elektriciteit (grote en kleine stroom). Deze zijn het voorwerp van een afzonderlijke belastingverordening: “Plaatsrecht op de markten : Reglement”.
De vergunningen worden verleend op voorwaarde dat de volledige betaling binnen de gestelde termijn wordt verricht.
In geval van annulering of niet-deelname door de titularis van de standplaats, worden alle betaalde bedragen definitief verworven door de gemeente Watermaal-Bosvoorde.

5 Veiligheid op de omheining van de kerstmarkt

Artikel 29. Conformiteit van de installaties
De standplaatsbezetters mogen hun standplaats slechts bezetten indien hun installaties in overeenstemming zijn met de van kracht zijnde wetten en reglementen.
De handelaars moeten op elk ogenblik de conformiteitsdocumenten kunnen voorleggen (controle inzake brandvoorschriften, gas- en verlichtingstoestellen, enz.) die door een erkende controle-instelling worden opgegeven.
De aangestelde verantwoordelijke kan op ieder moment het voorleggen van deze getuigschriften eisen.
Artikel 30. Veiligheid van de installaties
Het gebruik van gastoestellen, verwarmings- en koelinstallaties evenals van de verlichtingstoestellen dient te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van de wet.
De standplaatsbezetters worden persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor eventuele schade en /of ongelukken die veroorzaakt worden door hun aansluiting, via de centrale gemeentelijke aansluiting op het elektriciteitsnet.
Ze zijn ertoe gehouden de aansluiting te verrichten conform de bestaande reglementaire voorschriften.
Artikel 31. Elektrische aansluiting
Het materiaal voor de aansluiting op het elektriciteitsnet dient in overeenstemming te zijn met de wet. Iedere standplaatsbezetter, die tijdens de zondags- en/of de dagelijkse markt de aansluiting op de aftakkingcabine van het elektriciteitsnet wenst, dient een vergoeding te betalen, waarvan het bedrag door de Gemeenteraad wordt bepaald.
Het is verboden een aansluiting tot stand te brengen op de elektriciteitsaansluitingen van de andere ambulante handelaars die de aftakkingscabines gebruiken (behalve afwijkingen voor lage energie of elektrische weegschalen).
Het gemeentebestuur beperkt de elektrische stroom tot 32A, behoudens afwijkingen. De kabels en de elektrische aansluitingen moeten overeenstemmen met het beschikbaar vermogen en zich achter de standen van de marktkramers bevinden.
Het is dus verboden elektriciteit « af te staan ».
Voorrang wordt gegeven aan de elektrische aansluitingen die de toepassingen van de FAVV-regelgeving mogelijk maken.
De standplaatsbezetters, die de elektriciteit van de aftakkingcabines gebruiken, dienen het bewijs te leveren van hun verzekering burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden.
Zij moeten alle nodige maatregelen te nemen ter voorkoming van gebeurlijke ongevallen of schadegevallen.
Het gemeentebestuur kan in géén geval verantwoordelijk gesteld worden voor de schade of het verlies geleden naar aanleiding van eventuele elektrische onderbrekingen.
Met betrekking tot de verlichting bevelen wij het gebruik aan energiezuinige lampen zoals LED lampen, spaarlampen enz.
Artikel 32. Verwarmingstoestellen
Gasverwarmingen op de staanplaatsen zijn verboden. Alleen elektrische verwarmingen in de tenten zijn toegestaan. De titularissen van standplaats zijn verplicht zich te dekken op het vlak van burgerlijke aansprakelijkheid. Op verzoek van de afgevaardigde van het Gemeentebestuur zal daarvan het bewijs geleverd moeten worden.
Artikel 33. Wagens – circulatie - aanwezigheid
De aanwezigheid van voertuigen en aanhangwagens, met uitzondering van de als kramen ingerichte vrachtwagens en de als kramen ingerichte aanhangwagens, is behoudens uitdrukkelijke afwijking van het schepencollege verboden in de aan de markt voorbehouden zone.
Elk voertuigverkeer op de markten is verboden tussen de openings- en de sluitingsuren van de markten (zie bijlagen met bijzondere bepalingen voor elke markt).
De bepalingen van onderhavig artikel zijn niet van toepassing op de dienstwagens van de urgentiedienst. Deze laatste moeten vrij kunnen circuleren tussen de kramen. Te dien einde moeten de marktmeester en marktkramers er strikt op toezien om een doorgang te behouden voor de urgentiediensten.
Artikel 34. Installatie - veiligheid
De standplaatsbezetters zijn ertoe gehouden hun installaties zo te plaatsen en hun koopwaar zo te schikken dat zij de doorgang van het publiek niet hinderen en zich daarbij te schikken naar de onderrichtingen van de politiediensten of de aangestelde van het Gemeentebestuur.
Het is hen verboden voorwerpen of koopwaar buiten de voor de standplaatsen aangeduide grenzen zoals in onderhavig reglement bepaald, uit te stallen of te plaatsen.
Artikel 35. Geluidshinder
Elk gebruik van micro’s of geluidsinrichtingen is verboden, behalve diegene, die worden gebruikt door de verkopers van muziekartikelen en door de standwerkers. Zij dienen het aantal door de wet toegelaten decibels na te leven