Vergoeding ten laste van de ouders van de leerlingen van de gemeentescholen voor het gebruik van het mini-bassin en het zwembad Le Calypso - Reglement - Schooljaar 2021-2022.

GEMEENTERAAD VAN 19/10/2021

De Gemeenteraad,
Gezien het decreet van 14 maart 2019 ter versterking van de vrije toegang tot het onderwijs ;
Gezien de omzendbrieven 7134 en 7135 van 17 mei 2019 over de invoering van gratis onderwijs op het niveau van het kleuter- en lager onderwijs;
Gezien zijn beraadslaging van 15 september 2020 over de oprichting  van een reglement inzake de vergoeding ten laste van de ouders van leerlingen van de gemeentescholen voor het gebruik van het mini-bassin en het zwembad Calypso;
Gezien de beraadslaging van dezelfde dage betreffende de overeenkomst 2021-2022 tussen Sportwarande der Drie Linden vzw en de gemeente van Watermaal-Bosvoorde ;
Gezien artikels 117 en 118 van de niewe gemeentewet ;
Op voorstel van het Schepencollege ;
STELT VAST:
Het hierna volgende reglement vanaf 01/09/2021 met betrekking tot de vergoeding ten laste van de ouders van de leerlingen van de gemeentescholen vvoor het gebruik van het mini-bassin et het zwembad Le Calypso.
Artikel 1
Deelname aan zwembadlessen is verplicht en is aan de betaling van een vergoeding onderworpen. De vergoeding geldt voor een abonnement geldig vanaf 1st september tot en met 30 juni tijdens alle openingsuren voor het publiek.
Artikel 2
De vergoeding wordt op 55 € vastgesteld, per leerling en per schooljaar.  Er wordt geen terugbetaling gedaan.
Artikel 3
De betaling van de vergoeding gebeurt op voorhand en uitsluitend via een bankoverschrijving naar een gemeentelijke rekening.
Artikel 4
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek.
Artikel  5
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
Artikel 6
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.