Vergoedingen voor grafvergunningen in de gemeentelijke begraafplaats - Reglement - Wijziging.

Raad van 17 mei 2022

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikels 117 en 118 van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet de Ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van de 29/11/2018, inwerkingtreding aan de 06/01/2019 ;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies gestemd door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet op zijn beraadslaging van 15/10/2019 betrekking tot het innen van vergoedingen voor grafvergunningen in de gemeentelijke begraafplaats, voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2024;
Overwegende dat het nodig is de bedragen van de vergoedingen regelmatig aan te passen;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST :
Het volgende fiscaal reglement voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2025 :
ARTIKEL 1
De concessierechten van graven in de gemeentelijke begraafplaats worden vastgesteld als volgt :
A. CONCESSIES VAN 15 JAAR IN VOLLE GROND EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR
1 lichaam
. 2022 : 876,00€
. 2023 : 894,00€
. 2024 : 912,00€
. 2025 : 930,00€
2 lichamen
. 2022 : 1.310,00€
. 2023 : 1.337,00€
. 2024 : 1.364,00€
. 2025 : 1.391,00€
Kinderen van minder dan 7 jaar
. 2022 : 603,00€
. 2023 : 615,00€
. 2024 : 627,00€
. 2025 : 640,00€
Begrafenis van een bijkomend lichaam in een concessie
. 2022 : 522,00€
. 2023 : 532,00€
. 2024 : 543,00€
. 2025 : 554,00€
Bijkomende urne
. 2022 : 402,00€
. 2023 : 410,00€
. 2024 : 418,00€
. 2025 : 427,00€
B. CONCESSIES VAN 50 JAAR IN VOLLE GROND EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR
 1 lichaam
. 2022 : 3.143,00€
. 2023 : 3.206,00€
. 2024 : 3.270,00€
. 2025 : 3.335,00€
 2 lichamen
. 2022 : 4.225,00€
. 2023 : 4.314,00€
. 2024 : 4.400,00€
. 2025 : 4.488,00€
3 lichamen
. 2022 : 5.235,00€
. 2023 : 5.339,00€
. 2024 : 5.446,00€
. 2025 : 5.555,00€
Begrafenis van een bijkomend lichaam in een concessie
. 2022 : 1.085,00€
. 2023 : 1.107,00€
. 2024 : 1.129,00€
. 2025 : 1.152,00€
Bijkomende urne
. 2022 : 801,00€
. 2023 : 817,00€
. 2024 : 833,00€
. 2025 : 850,00€
C. FAMIELEGRAFKELDERS (duur 50 jaar) EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR
2 opeenliggende vakken
. 2022 : 5.629,00€
. 2023 : 5.742,00€
. 2024 : 5.856,00€
. 2025 : 5.974,00€
3 opeenliggende vakken
. 2022 : 7.038,00€
. 2023 : 7.179,00€
. 2024 : 7.322,00€
. 2025 : 7.469,00€
4 opeenliggende vakken
. 2022 : 8.446,00€
. 2023 : 8.615,00€
. 2024 : 8.787,00€
. 2025 : 8.963,00€
Bijkomende urne
. 2022 : 803,00€
. 2023 : 819,00€
. 2024 : 835,00€
. 2025 : 852,00€
D. KRYPTEN (duur 50 jaar) EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR
1 cel
. 2022 : 4.222,00€
. 2023 : 4.307,00€
. 2024 : 4.393,00€
. 2025 : 4.881,00€
3 cellen
. 2022 : 7.158,00€
. 2023 : 7301,00€
. 2024 : 7.447,00€
. 2025 : 7.596,00€
Bijkomende urne
. 2022 : 803,00€
. 2023 : 819,00€
. 2024 : 835,00€
. 2025 : 852,00€
CONCESSIES VAN GRAVEN IN HET COLUMBARIUM EN URNE KELDERS
 A. CONCESSIES VAN 15 JAAR EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR
Concessie 1 urne
. 2022 : 770,00€
. 2023 : 785,00€
. 2024 : 801,00€
. 2025 : 817,00€
Concessie 2 urnen
. 2022 : 1.145,00€
. 2023 : 1.168,00€
. 2024 : 1.191,00€
. 2025 : 1.215,00€
Kinderen van minder dan 7 jaar
. 2022 : 483,00€
. 2023 : 493,00€
. 2024 : 503,00€
. 2025 : 513,00€
Bijkomende urne
. 2022 : 403,00€
. 2023 : 411,00€
. 2024 : 419,00€
. 2025 : 428,00€
B. CONCESSIES VAN 50 JAAR EN VERLENGING VOOR DEZELFDE DUUR
 Concessie 1 urne
. 2022 : 2.777,00€
. 2023 : 2.833,00€
. 2024 : 2.889,00€
. 2025 : 2.947,00€
Concessie 2 urnen
. 2022 : 3.721,00€
. 2023 : 3.795,00€
. 2024 : 3.871,00€
. 2025 : 3.949,00€
Concessie 3 urnen
. 2022 : 4.626,00€
. 2023 : 4.719,00€
. 2024 : 4.813,00€
. 2025 : 4.910,00€
Bijkomende urne
. 2022 : 946,00€
. 2023 : 964,00€
. 2024 : 983,00€
. 2025 : 1.003,00€
PLAATSING VAN DE NAAMPLAAT OP DE HERINNERINGSMUUR VAN DE STROOIWEIDE EN OP DE VOORMALIGE STROOIWEIDE :
Voor een duur van 15 jaar
. 2022 : 143,00€
. 2023 : 146,00€
. 2024 : 149,00€
. 2025 : 152,00€
Voor een duur van 50 jaar
. 2022 : 430,00€
. 2023 : 439,00€
. 2024 : 448,00€
. 2025 : 457,00€
ARTIKEL 2
De concessierechten van graven zijn verhoogd met :
a)  200 % indien de concessiehouder minder dan een jaar zijn hoofdverblijfplaats in Watermaal-Bosvoorde heeft.
Mogelijkheid om een concessie van 15 jaar of 50 jaar te kopen.
b) 100 % indien de concessiehouder voor meer dan een jaar zijn hoofdverblijfplaats heeft in Watermaal-Bosvoorde en dat de eerste persoon die begraven wordt geen hoofdverblijfplaats heeft in Watermaal-Bosvoorde.
Verplichting om een concessie voor 50 jaar te kopen. De concessiehouder is aangewezen als begunstigde van de concessie en kan zijn plaats niet opgeven.
c)  50 %  als de overledene niet meer in de gemeente woonachtig was maar er wel kan aangetoond worden maar dat hij meer dan 25 jaar in Watermaal-Bosvoorde heeft gewoond.
Mogelijkheid om een concessie van 15 jaar of 50 jaar te kopen. 
het bewijs van de hoofdvestiging in de gemeente kan alleen maar voortkomen uit een inschrijving of een vermelding in het bevolking- of vreemdelingenregister.
ARTIKEL 3
De prijs van de concessie moet vooraf en in één enkele betaling aan de Gemeenteontvanger worden betaald.
ARTIKEL 4
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder op verzoek van de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de belastingplichtige gerechtelijk gevorderd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 5
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 6
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 7
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.