Belasting op de begrafenisdiensten Reglement - Wijziging.

GEMEENTERAADZITTING VAN 20/10/2020

De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 15/10/2019 betreffende de belastingen op de begrafenisdiensten, van kracht wordt op 01/01/2020 voor een termijn die verstrijkt op  31/12/2024;
Gelet de Ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van de 29/11/2018, inwerkingtreding aan de 06/01/2019 ;
Gezien de Ordonnantie van 03.04. 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebalastingen;
Gezien de Ordonnantie van 12.02.2015 wijzigend de Ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebalastingen ;
Gelet artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Overwegend dat de term " kistingsformaliteiten " in de regelgeving moet worden vervangen door "formaliteiten in verband met overlijden op het grondgebied van de gemeente";
Op voorstel van het Schepencollege ;
STELT VAST :
Het volgende fiscaal reglement vanaf de vijfde dag volgend op de dag van bekendmaking door aanplakbrief en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2024 
ARTIKEL 1
Er wordt een belasting geïnd op de volgende begrafenisdiensten :
. de formaliteiten in verband met overlijden op het grondgebied van de gemeente;
. de aankomst van lijkwagens op het kerkhof ;
. de ploeg dragers ;
. de opgravingen.
ARTIKEL 2
Voor de formaliteiten in verband met overlijden op het grondgebied van de gemeente, wordt een belasting geïnd van :
. 2020 : 115,00€
. 2021 : 117,50€
. 2022 : 119,50€
. 2023 : 122,00€
. 2024 : 124,50€
Vrijstelling van de belasting die wordt verleend in geval van schenking van het lichaam aan de wetenschap
ARTIKEL 3
In geval van ontheffing en op verzoek van de families, wanneer de begrafenis optreedt vóór 8u, na 15u (voor een begrafenis) en 15u30 (voor een crematie), wordt er een belasting geïnd van:
. 2020 : 76,00€
. 2021 : 77,50€
. 2022 : 79,00€
. 2023 : 80,50€
. 2024 : 82,50€
ARTIKEL 4
Telkens er gevraagd wordt naar gemeentelijk personeel, wordt er een belasting geïnd van :
. 2020 : 86,50€ per gemeentelijk personeelslid
. 2021 : 88,00€ per gemeentelijk personeelslid
. 2022 : 90,00€ per gemeentelijk personeelslid
. 2023 : 91,50€ per gemeentelijk personeelslid
. 2024 : 93,50€ per gemeentelijk personeelslid
ARTIKEL 5
Voor de opgraving van een lijk in volle grond  of in een kelder, wordt een belasting geïnd van :
. 2020 : 968,50€
. 2021 : 988,00€
. 2022 : 1.008,00€
. 2023 : 1.028,50€
. 2024 : 1.049,00€
Voor de opgraving van een kinderlijk onder de 7 jaar is dit bedrag vastgesteld op :
. 2020 : 201,00€
. 2021 : 205,00€
. 2022 : 209,00€
. 2023 : 213,50€
. 2024 : 217,50€
Voor de opgraving van een lijk in een crypte, is dit bedrag  vastgesteld op :
. 2020 : 378,93€
. 2021 : 386,51€
. 2022 : 394,24€
. 2023 : 402,12€
. 2024 : 410,17€
Voor elke opgraving van een urne in een columbarium of in een urne kelder, wordt een belasting geïnd van:
. 2020 : 201,00€
. 2021 : 205,00€
. 2022 : 209,00€
. 2023 : 213,50€
. 2024 : 217,50€
De bovengenoemde belastingen zijn niet van toepassing voor opgravingen opgelegd door de overheid, rechterlik bevel, opgravingen van het leger en burgerdoden.
ARTIKEL 6
Alle belastingen worden vooraf betaald aan de Gemeenteontvanger.
Ingeval van niet-contante betaling zal de belasting ingekohierd en onmiddellijk invorderbaar worden.
ARTIKEL 7
De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ARTIKEL 8
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.