Belasting op de begrafenisdiensten Reglement - Wijziging.

Gemeenteraad van 17 mei 2022

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikels 117 en 118 van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op de Ordonnantie op de begraafplaatsen en de lijkbezorging van de 29/11/2018, inwerkingtreding aan de 06/01/2019;
Gelet op de Ordonnantie van 03.04. 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebalastingen;
Gelet op de Ordonnantie van 12.02.2015 wijzigend de Ordonnantie van 03.04.2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebalastingen ;
Gelet op zijn beraadslaging van 20/10/2020 betreffende de belastingen op de begrafenisdiensten voor een termijn die verstrijkt op  31/12/2024;
Overwegende dat de term " kistingsformaliteiten " in de regelgeving moet worden vervangen door "formaliteiten in verband met overlijden op het grondgebied van de gemeente";
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST :
Het volgende fiscaal reglement voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2025 :
ARTIKEL 1
Er wordt een belasting geïnd op de volgende begrafenisdiensten :
. de formaliteiten in verband met overlijden op het grondgebied van de gemeente;
. de aankomst van lijkwagens op het kerkhof ;
. de ploeg dragers ;
. de opgravingen.
ARTIKEL 2
Voor de formaliteiten in verband met overlijden op het grondgebied van de gemeente, wordt een belasting geïnd van :
. 2022 : 122,00€
. 2023 : 124,50€
. 2024 : 127,00€
. 2025 : 129,50€
Vrijstelling van de belasting die wordt verleend in geval van schenking van het lichaam aan de wetenschap.
ARTIKEL 3
In geval van ontheffing en op verzoek van de families, wanneer de begrafenis optreedt vóór 8u, na 15u (voor een begrafenis) en 15u30 (voor een crematie), wordt er een belasting geïnd van:
. 2022 : 80,50€
. 2023 : 82,50€
. 2024 : 84,00€
. 2025 : 86,00€
ARTIKEL 4
Telkens er gevraagd wordt naar gemeentelijk personeel, wordt er een belasting geïnd van :
. 2022 : 92,00€ per gemeentelijk personeelslid
. 2023 : 94,00€ per gemeentelijk personeelslid
. 2024 : 96,00€ per gemeentelijk personeelslid
. 2025 : 98,00€ per gemeentelijk personeelslid
ARTIKEL 5
Voor de opgraving van een lijk in volle grond  of in een kelder, wordt een belasting geïnd van :
. 2022 : 1.028,50€
. 2023 : 1.049,00€
. 2024 : 1.070,00€
. 2025 : 1.091,00€
Voor de opgraving van een kinderlijk onder de 7 jaar is dit bedrag vastgesteld op :
. 2022 : 213,50€
. 2023 : 217,50€
. 2024 : 222,00€
. 2025 : 226,50€
Voor de opgraving van een lijk in een crypte, is dit bedrag  vastgesteld op :
. 2022 : 402,00€
. 2023 : 410,00€
. 2024 : 418,00€
. 2025 : 426,00€
Voor elke opgraving van een urne in een columbarium of in een urne kelder, wordt een belasting geïnd van:
. 2022 : 213,50€
. 2023 : 217,50€
. 2024 : 222,00€
. 2025 : 226,50€
De bovengenoemde belastingen zijn niet van toepassing voor opgravingen opgelegd door de overheid, rechterlik bevel, opgravingen van het leger en burgerdoden.
ARTIKEL 6
Ingeval van niet-contante betaling zal de belasting ingekohierd en onmiddellijk invorderbaar worden.
ARTIKEL 7
De invordering en de geschillen worden beheerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
ARTIKEL 8
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.