Vergoeding voor de bezetting door derden van schoolse lokalen - Reglement - Wijziging.

Raad van 17 mei 2022.

De Gemeenteraad,
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op zijn beraadslaging van 15 november 2011 met betrekking tot het innen van vergoedingen voor de bezetting door derden van schoollokalen;
Gelet op de wijziging van het algemene reglement inzake de invordering en de geschillen inzake gemeenteretributies, goedgekeurd door de gemeenteraad tijdens zijn zitting van 23 oktober 2018;
Gezien de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat het nodig is de tarieven van de vergoedingen regelmatig aan te passen;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST :
Het volgende reglement vanaf de 1ste juni 2022:
Artikel  - Voorwerp
Dit reglement bepaalt de betalingsvoorwaarden, het bedrag van de vergoeding per soort bezetting en de vrijstellingen voor verzoeken om bezetting van de schoolse lokalen door derden.
Artikel 2 - Betalingsvoorwaarden
Art. 2.1. De bezetting van een of meer schoollokalen geeft aanleiding tot de voorafgaande betaling van een vergoeding, volgens onderstaande tarieven (cf. Art. 3.1.).
Art. 2.2. De vergoeding is verschuldigd door een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een aanvraag heeft ingediend om de schoollokalen te mogen gebruiken in de zin van het reglement betreffende het gebruik van schoollokalen door derden.
Art. 2.3. De vergoeding moet worden betaald aan de gemeente op de volgende rekening:
 • IBAN BE79 0910.0019.4433
 • Mededeling: Naam van de aanvrager - datum/periode van de bezetting - naam van de school - naam van de groep.
Art. 2.4. De betaling van deze laatste moet ten laatste 5 dagen voor het begin van de bezettingsdatum/-periode op de rekening van de gemeente worden gestort.
Artikel 3 – Types bezetting en bedrag van de vergoeding
Art. 3.1. Type bezetting
 • Langdurig: Bezetting toegekend voor een vaste periode van 2 uur, van maandag tot vrijdag van 18.30 tot 22.00 uur, behalve voor Bosvoorde-Centrum: maandag tot vrijdag van 13.00 tot 22.00 uur, zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur. Minimale bezetting van 3 maanden of meer, met uitzondering van schoolvakanties, feestdagen en zondagen. 50% toeslag voor elk extra gevraagd uur.
 • Occasioneel: Beroep toegekend voor een vaste periode van 4 uur.
 • Wekelijks occasioneel: Toegestane bezetting voor een periode van een week
Art. 3.2. Het bedrag van de vergoeding wordt vastgesteld per dag of per pakket, afhankelijk van het soort beroep:
redevance locaux scolaire art 3.2. NL.PNG
Artikel 4 - Vrijstelling
Van betaling van de vergoeding zijn vrijgesteld:
 • Gemeentelijke diensten
 • Gemeentelijke scholen
 • Ouderverenigingen
 • Activiteiten georganiseerd door het gemeentebestuur en gemeentelijke non-profitorganisaties
 • Activiteiten georganiseerd in samenwerking met en met de steun van de gemeente Watermaal-Bosvoorde
 • Filantropische activiteiten, goedgekeurd door het College
Artikel 5 - Intrekking - Inwerkingtreding
Art. 5.1. Het reglement betreffende de vergoedingen voor het gebruik van schoollokalen door derden, die op 15 november 2011 door de gemeenteraad is goedgekeurd, wordt ingetrokken zodra het onderhavig reglement in werking treedt.
Art. 5.2. Deze vergoedingsregeling treedt in werking op 1 juni 2022, na de in de artikelen 112 en 114 van de nieuwe gemeentewet voorgeschreven publicatieformaliteiten, voor een periode van twee jaar.