Retributie voor de bezetting van het openbaar domein ter gelegenheid van plaatselijke kermissen - Reglement - Wijziging.

De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 22/01/2019 betreffende de retributie voor de bezetting van het openbaar domein ter gelegenheid van plaatselijke kermissen, uitvoerbaar verklaard op 30/01/2019  voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019;
Overwegende dat de aansluitingen op de elektriciteitskasten voor de gemeente lasten veroorloven is het gerechtvaardigd deze door de ervan begunstigde foorreizigers te laten dragen;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Overwegende dat het nodig is de bedragen van de retributies regelmatig aan te passen;
Op voorstel van het Schepencollege;
S T E L T   V A S T :
Het volgende fiscaal reglement vanaf 01/01/2020 en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2024:
ARTIKEL 1
Ter gelegenheid van kermissen wordt er, ten laste van de foorreizigers, een retributie gevorderd voor de bezetting van het openbaar domein.
ARTIKEL 2
Het bedrag van de retributie wordt vastgesteld per strekkende meter grondinneming, voor de hele duur van de manifestatie, met een minimum per standplaats :
Per strekkende meter grondinneming :         
. 2020 : 40,20€
. 2021 : 41,00€
. 2022 : 41,80€
. 2023 : 42,70€
. 2024 : 43,50€                                                  
Retributie voor een standplaats van minimum 2 meters en maximum 20 meters.
Het College van Burgemeester en Schepenen kan beslissen de retributie, voor uitzonderlijke omstandigheiden, te annuleren of verminderen.
ARTIKEL 3
In geval van aansluiting op de elektriciteitskasten wordt het bedrag van de retributie verhoogd per dag en per aansluiting :
- voor de kleine kermistenten en voor de reiswagens (tijdens het zomer seizoen) 
. 2020 : 6,00€
. 2021 : 6,20€
. 2022 : 6,30€
. 2023 : 6,50€
. 2024 : 6,60€
- voor de reiswagens (tijdens het winter seizoen) 
. 2020 : 7,80€
. 2021 : 8,00€
. 2022 : 8,20€
. 2023 : 8,35€
. 2024 : 8,50€
ARTIKEL 4
De retributie dient voorafgaandelijk betaald te worden in handen van de Gemeenteontvanger.
ARTIKEL 5
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 6
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 7
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 8
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.