Plaatsrecht op de markten - Reglement - Wijziging.

De Gemeenteraad,
Gelet op zijn beraadslaging van 19/02/2019 met betrekking tot het innen van een vergoeding voor plaatsrecht op de markten, uitvoerbaar verklaard op 28/02/2019 voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2019;
Gelet op de wet van  25/06/1993 met betrekking tot rondtrekkende aktiviteiten en organisatie van openbare markten, alsook zijn uitvoeringsbesluit van 03/04/1995, gewijzigd door het K.B. van 29/04/1996 en 10/01/1999, moet het recht geïnd door de gemeente voor de bezetting van een plaats op een openbare markt als een retributie beschouwd worden;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018 ;
Gelet artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Overwegende dat het nodig is de bedragen van de vergoedingen regelmatig aan te passen;
Op voorstel van het Schepencollege;
S T E L T   V A S T :
Het volgende fiscaal reglement vanaf 01/01/2020 en voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2024 :
ARTIKEL 1
Er wordt ten gunste van de gemeente een plaatsrecht op de markten gevorderd.
ARTIKEL 2
Vaste ambulante handelaars zijn verplicht om het recht vooraf te betalen voor een periode van 3 maanden. De betaling moet één week voor het begin van de periode van 3 maanden.
Dit recht is vastgesteld per dag en per strekkende meter grondinneming , met een minimum per dag en per marktkraam:
a) Voor de georganiseerde markt op de Payfa-Fosseprezplaats:
Per dag en per strekkende meter grondinneming :      Minimum per dag en per marktkraam :
. 2020 : 3,30€                                                                       . 2020 : 4,40€
. 2021 : 3,35€                                                                       . 2021 : 4,50€
. 2022 : 3,40€                                                                       . 2022 : 4,60€
. 2023 : 3,50€                                                                       . 2023 : 4,70€        
. 2024 : 3,60€                                                                       . 2024 : 4,80€
b) Voor de georganiseerde markt op de Eugene Keymplaats:
Per dag en per strekkende meter grondinneming :      Minimum per dag en per marktkraam :
. 2020 : 1,65€                                                                      . 2020 : 2,20€
. 2021 : 1,65€                                                                      . 2021 : 2,25€
. 2022 : 1,70€                                                                      . 2022 : 2,30€
. 2023 : 1,70€                                                                      . 2023 : 2,35€        
. 2024 : 1,75€                                                                      . 2024 : 2,40€
In overeenstemming met het artikel 37 en 41 van het reglement op markten van de Payfa-Fosseprezplaats en de Eugene Keymplaats, zal een terugbetaling worden gegeven aan vaste ambulante handelaars wiens contract wordt opgeschort.
ARTIKEL 3
De niet vaste ambulante handelaars hebben de verplichting om het recht de dag van de bezetting te betalen.
In dit geval wordt het recht gebracht op :
a) Voor de georganiseerde markt op de Payfa-Fosseprezplaats:
Per strekkende meter grondinneming:                          Minimum per standplaats:
. 2020 : 3,75€                                                                       . 2020 : 4,40€
. 2021 : 3,85€                                                                        . 2021 : 4,50€
. 2022 : 3,95€                                                                        . 2022 : 4,60€
. 2023 : 4,00€                                                                        . 2023 : 4,70€        
. 2024 : 4,10€                                                                        . 2024 : 4,80€
b) Voor de georganiseerde markt op de Eugene Keymplaats:
Per strekkende meter grondinneming:                          Minimum per standplaats:
. 2020 : 1,90€                                                                       . 2020 : 2,19€
. 2021 : 1,90€                                                                       . 2021 : 2,24€
. 2022 : 1,95€                                                                       . 2022 : 2,28€
. 2023 : 2,00€                                                                       . 2023 : 2,33€        
. 2024 : 2,00€                                                                       . 2024 : 2,37€
ARTIKEL 4
Indien de afmetingen van een standplaats groter is dan die waarvoor het recht vooraf of de dag van de bezetting was betaald, zal de vaste of niet vaste ambulante handelaars onmiddellijk een boete van  50€ moeten betalen en dit voor elke extra meter. Daarnaast kan het College van Schepenen de seizoensgebonden handelaar tijdelijk uitsluiten van de markt.
ARTIKEL 5
In geval van elektriciteitsverbruik wordt het bedrag verhoogd met :
per dag en per aansluiting voor kleine verbruikers. De totale consumptie van eletriciteitsverbruik door de gebruikte apparaten (verlichtingsapparatuur, automatische weegschaal, enz.) mag niet hoger zijn dan 1600 Watt.
. 2020 : 3,80€                                              
. 2021 : 3,85€
. 2022 : 3,95€
. 2023 : 4,05€
. 2024: 4,15€                                              
per dag en per aansluiting voor grote verbruikers. De totale consumptie van eletriciteitsverbruik door de gebruikte apparaten (koeltoonbank, koelkast, elektrische grill, enz…)  moet minimaal 1600 Watt zijn.
. 2020 : 7,90€                                              
. 2021 : 8,00€
. 2022 : 8,20€
. 2023 : 8,40€
. 2024: 8,50€                                           
ARTIKEL 6
Worden vrijgesteld van de betaling, de inrichters van filantropische, culturele, godsdienstige, vaderlandslievende, sociale, folkloristische of sportieve manifestaties zonder winstoogmerk bij goedkeuring door het College van Burgemeesters en Schepenen van hun aanvraag om zich op de markt te vestigen.
ARTIKEL 7
Het recht dient betaald te worden in handen van de Gemeenteontvanger of zijn afgevaardigde.
ARTIKEL 8
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 9
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 10
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 11
Het huidig reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.