Vergoeding voor de buitenschoolse opvang (BSO) in de gemeentelijke scholen – Reglement – Wijziging – Vanaf schooljaar 2022-2023.

Raad van 17 mei 2022

De Gemeenteraad,
Gezien artikels 117 en 118 van de niewe gemeentewet ;
Gelet op de hervorming van het schoolritme, goedgekeurd door het Parlement van de Franse Gemeenschap op 30 maart 2022;
Gelet op de nieuwe schoolkalender voor het jaar 2022-2023;
Gelet op het decreet van 3 juli 2003 betreffende de coördinatie van de kinderopvang tijdens de vrije tijd en de ondersteuning van de buitenschoolse opvang;
Aangezien de gemeente in elk van haar scholen een naschoolse opvangdienst aanbiedt voor en na school, tijdens de lunch, de woensdagmiddag, de pedagogische dagen en de schoolvakanties (behalve in juli en augustus);
Gelet op de kosten van deze diensten, namelijk de aanwerving van personeel, de kosten voor het onderhoud en de verwarming van de lokalen en de kosten voor de aankoop van specifieke materiaal voor buitenschoolse opvang ;
Gezien de beraadslaging van 22 juni 2021 betreffende de vergoeding ten laste van de ouders voor het schooltoezicht - Reglement – Wijziging – Schooljaar 2021-2022 ;
Overwegende dat een actualisering nodig is vanaf het schooljaar 2022-2023 als gevolg van de wijziging van de schoolkalender;
Aangezien het bedrag van de vergoeding sinds 2011 niet meer geïndexeerd is ;
Gezien de financiële situatie van de gemeente ;
Overwegende dat het bedrag van de vergoeding met 4% wordt geïndexeerd ;
Op voorstel van het Schepencollege ;
BESLIST
Artikel 1
Er wordt een vergoeding voor buitenschoolse activiteiten die op gemeenschapsscholen worden georganiseerd vastgesteld.
Artikel 2
De vergoeding is door de verantwoordelijke voor de leerling die van naschoolse opvang geniet verschuldigd.
Artikel 3
De vergoeding wordt als volgt berekend:
Buitenschoolse opvang tijdens schooldagen en pedagogische dagen:
Voor de ochtendopvang, de avondopvang en de woensdagmiddagopvang ; middagopvang is gratis.
Ofwel een dagvergoeding van 1,65 €;
Ofwel een maandelijks forfaitair bedrag van :
2022-2023
1ste kind
2de et 3de kind in de school
Vanaf 4de kind in de school
Augustus-september
/
19,20 €
16,20 €
13 €
Oktober
1 week verlof
13,50 €
11,50 €
9,50 €
November
1 week verlof
13,50 €
11,50 €
9,50 €
December
1 week verlof
13,50 €
11,50 €
9,50 €
Januari
1 week verlof
13,50 €
11,50 €
9,50 €
Februari
1 week verlof
13,50 €
11,50 €
9,50 €
Maart
1 week verlof
13,50 €
11,50 €
9,50 €
April
/
19,20 €
16,20 €
13 €
Mei
2 week verlof
9,50 €
7,80 €
6,80 €
Juni- juli
/
19,20 €
16,20 €
13 €
Buitenschoolse opvang tijdens schoolvakantie (behalve lente vakantie, juli en augustus)
Voor de hele dag.
Ofwel een dagvergoeding van 3,64 € ;
Ofwel een wekelijks forfaitair bedrag van :
2022-2023
1ste kind
2de en 3 dekind in school
Vanaf 4de kind in school
Per week
5,20 €
4,50 €
3,70 €
Artikel 4
In geval van afwezigheid van het kind, zal er een terugbetaling gebeuren alleen op basis van een medisch attest voor minstens 4 achtereenvolgende dagen. Terugbetalingen worden exclusief op een bankrekening betaald.
Artikel 5
Een bedrag van 15,60 € per kind en per begonnen extra half uur moet betaald worden door ouders voor extraprestatie van het personeel die de ouders na sluitingstijd moet blijven wachten.
Artikel 6
De betaling van de vergoeding gebeurt op voorhand en uitsluitend via een bankoverschrijving naar een gemeentelijke rekening, na voorafgaande inschrijving bij de schoolsecretariaten.
Artikel 7
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek.
Artikel 8
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
Artikel 9
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
Artikel 10
Het huidige reglement heft alle voorgaandedesbetreffende reglementen op en is vanaf 1ste september 2020 vantoepassing.