Vaststelling van de vergoeding voor de levering van maaltijden en soepen – Reglement – Wijzigingen.

Raad van 17 mei 2022

De Gemeenteraad,
Gelet op de artikelen 117 en 118 van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op zijn beraadslaging van 19 mei 2020 over de vaststelling van de vergoeding voor de levering van maaltijden en soepen;
Overwegende dat de gemeente vrijelijk de mogelijkheid biedt om van maaltijden die voornamelijk worden bereid voor kinderen die naar een gemeenschapsschool gaan te genieten;
Overwegende dat het van goed beheer is dat de geleverde diensten worden beloond door degenen die ervan genieten ;  
Overwegende dat de bereiding van de maaltijden aan een privé-onderneming wordt toevertrouwd en dat de facturatie op 1 januari van elk jaar wordt herzien;
Overwegende dat het bedrag van de vergoeding sinds 2011 niet meer is geïndexeerd;
Overwegende dat het bedrag van de vergoeding met 4% wordt geïndexeerd;
Gelet op de financiële situatie van de gemeente;
Op voorstel van het Schepencollege;
BESLIST
Artikel 1
Er wordt een vergoeding vastgesteld voor het verstrekken van maaltijden en soep in gemeentescholen.
Artikel 2
De vergoeding is door de persoon die verantwoordelijk is voor het kind dat van de maaltijd en/of de soep geniet verschuldigd.
Artikel 3
De vergoeding voor een warme maaltijd (soep, hoofdgerecht, dessert) is op  2,65 € in kleuterschool en op 2,85 € in basisschool vastgesteld.
De vergoeding voor een soep is op 0,50 € vastgesteld.
Artikel 4
De betaling van de vergoeding zal uitsluitend plaatsvinden door middel van vooruitbetaling en door overschrijving op een gemeenschappelijke rekening, na voorafgaande registratie bij de secretariaten van de scholen.
Artikel 5
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek.
Artikel  6
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
Artikel 7
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
Artikel 8
Het huidige reglement heft alle voorgaandedesbetreffende reglementen op en is vanaf 1ste september 2020 van toepassing.