Retributie voor huwelijk-en voor wettelijke samenwoningsplechtigheden op bepaalde dagen van de week - Reglement - Wijziging.

Raad van 17 mei 2022

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 170 van de Grondwet;
Gelet op artikels 117 en 118 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies gestemt door de gemeenteraad op 23/10/2018;
Gelet op zijn beraadslaging van 15/09/2020 met betrekking tot het innen van een retributie voor huwelijks- en voor wettelijke samenwoningsplechtigheden op bepaalde dagen van de week, voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2024;
Overwegende dat het dienstig is de verordening aan te passen om de kosteloosheid in geval van feestdagen of lange weekenden uit te stellen;
Op voorstel van het Schepencollege;
STELT VAST
Het volgende fiscaal reglement voor een termijn die verstrijkt op 31/12/2025 :
ARTIKEL 1
Er wordt een retributie gevorderd voor het houden van huwelijks- en wettelijke samenwonings-plechtigheden, behalve voor deze die plaatshebben op vrijdagmorgend tussen 8U00 en 12U00 en vanaaf de eerste zaterdagochtend van de maand tussen 8U00 en 12U00.
In geval van een feestdag of een lang weekend na een collegiale beslissing wordt de kosteloosheid van de eerste zaterdag automatisch uitgesteld tot de volgende zaterdag.
ARTIKEL 2
Volgens de dag van de week waarop de huwelijks- of wettelijke samenwoningsplechtigheid wordt gevierd, wordt de retributie vastgesteld als volgt :
. op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag :
. 2022 : 202,50€
. 2023 : 206,50€
. 2024 : 211,00€
. 2025 : 215,00€
. op vrijdag tussen 14 uur en 17 uur en op zaterdag tussen 8 uur en 13 uur :
. 2022 : 240,00€
. 2023 : 245,00€
. 2024 : 250,00€
. 2025 : 255,00€
. op zaterdag tussen 14 uur en 17 uur :
. 2022 : 665,00€
. 2023 : 679,00€
. 2024 : 692,00€
. 2025 : 706,00€
Op zon- en feestdagen hebben geen huwelijks- en wettelijke samenwoningsplechtigheden plaats.
ARTIKEL 3
De retributie wordt voorafgaandelijk betaald samen met de belasting op het afleveren van het huwelijksboekje, als het geval zich voordoet.  De retributie kan niet worden terugbetaald, behalve in geval van overmacht.  In dit geval moet een schriftelijke aanvraag ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen die de gegrondheid ervan beoordeelt.
Het kwijtschrift van betaling moet getoond worden aan de dienst Burgerlijke Stand voor de huwelijks- of wettelijke samenwoningsplechtigheid.
ARTIKEL 4
Gezien de Schuldvordering, zijn van toepassing, de bepalingen en de kosten voorzien door het reglement inzake de invordering en de geschillen ter zake van gemeenteretributies.
In geval van wanbetaling op het einde van de procedure van minnelijke schikking en onder voorbehoud van het bestaan van een verworpen verklaarde klacht of op dewelke nog geen beslissing werd genomen, zullen vervolgingen ingesteld worden door een gerechtsdeurwaarder ten verzoek van de Gemeenteontvanger op basis van een niet-fiscale schuldvordering uitvoerbaar verklaard door het College.
In het voorval dat een schuldvordering niet zou kunnen afgeleverd worden (zie de uitsluitingsvoorwaarden vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet), zal de belastingplichtige gerechtelijk geciteerd worden in de vormen en termijnen bepaald in het Burgerlijk en Gerechtelijk Wetboek.
ARTIKEL 5
De bij schuldvordering vervolgde belastingplichtige zal een rechtsmiddel mogen indienen in de vormen en termijnen vermeld in artikel 137bis van de Nieuwe Gemeentewet.
In geval van een rechtsmiddel, zal de Gemeenteontvanger de procedure bij de gerechtsdeurwaarder opschorten tot de beslissing in kracht van gewijsde is gegaan.
ARTIKEL 6
Alle bezwaren voortvloeiende uit de toepassing van huidig reglement zullen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Brussel geschieden.
ARTIKEL 7
Het huidige reglement heft alle voorgaande desbetreffende reglementen op.