Reglement betreffende de toekenning van een bonuspremie voor de onroerende voorheffing

REGLEMENT GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAADZITTING VAN 21/09/2021 EN AANGEPLAKT VAN 22/09/2021 TOT 14/10/2021
De Raad,
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op de algemene verordening gegevensbescherming, in werking getreden op 25 mei 2018 en de kaderwet van 30 juli 2018;
Gelet op het schrijven van Brulocalis aan de colleges van burgemeester en schepenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op datum van 14 mei 2018 waarin aangegeven wordt dat de Gegevensbeschermingsautoriteit aan de 19 Brusselse gemeenten toegang heeft verleend tot de gegevens van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën;
Overwegende dat bij gebrek aan vermelding van inkomsten op het aanslagbiljet, het niet mogelijk is te controleren of de inkomsten van de aanvrager het plafond overschrijden voor het verkrijgen van de premie, daar hij wel degelijk over inkomsten moet beschikken, onder meer om het goed aan te kopen waarvoor hij de toekenning van de premie vraagt en dat het bijgevolg aangewezen is de premie te weigeren indien er geen inkomsten op het aanslagbiljet vermeld worden;
Overwegende dat in het kader van de bovengenoemde algemene verordening gegevensbescherming, de Gegevensbeschermingsautoriteit ermee heeft ingestemd dat de FOD Financiën aan de Brusselse gemeenten de eigendomstitels van hun burgers meedeelt;
Overwegende dat het, bij wijze van overgang, voor de premieaanvragers aangewezen is een eigendomsattest voor te leggen dat ze kunnen verkrijgen via de applicatie Myminfin of door zich te begeven naar het infocenter van de FOD Financiën in Brussel;
Overwegende dat het in stand houden van de bevolking met een gemiddeld inkomen een gemeentelijke prioriteit is, wordt voor dit segment van de bevolking zogenaamde "middelgrote" huisvesting beschikbaar gesteld en moet een beleid van steun aan dit segment worden gevoerd al eigenaar of die er een wil worden;
Overwegend dat belastingpercentage van de onroerende voorheffing is 0% voor woningen die worden verhuurd door sociale verhuurkantoren;
STELT VAST
het Reglement hieronder betreffende de toekenning van een bonuspremie voor de onroerende voorheffing.
Reglement betreffende de toekenning van een bonuspremie voor de onroerende voorheffing.
Artikel 1: Voor de toepassing van het huidige reglement wordt verstaan onder:
Aanvrager: de persoon (of personen) op wiens naam de onroerende voorheffing wordt ingekohierd;
Hoofdverblijfplaats: de woning waar de aanvrager(s) is (zijn) ingeschreven in de bevolkingsregisters.
Artikel 2: Een premie is toegekend aan de aanvrager(s) die zijn (hun) hoofdverblijfplaats inricht(en) in de woning, gelegen te Watermaal-Bosvoorde.
Artikel 3: De aanvrager of de aanvragers:
3.1.- moet(en) minimaal 18 jaar zijn;
3.2.- moet(en) onderworpen zijn aan de personenbelasting;
3.3.- mag (mogen) niet genoten hebben tijdens het voorlaatste jaar, voorafgaand aan de verzendingsdatum van het aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing van het goed waarvoor de premie wordt aangevraagd, van een globaal belastbaar netto-inkomen dat hoger is dan: 47.000 € voor een alleenstaande; 70.000 € voor een koppel of voor alle meerderjarige mede-eigenaars van het goed waarvoor de premie wordt aangevraagd. Deze voorwaarde is van toepassing op de gecumuleerde belastbare inkomens van de aanvrager(s). Deze bedragen worden verhoogd met 6.000 € per kind ten laste. De plafonds alsook de toeslag van 6.000 € per kind ten laste, bedoeld in artikel 3.3 volgen de schommelingen van de gezondheidsindex, vastgelegd door het Ministerie van Economie, met als basis, de gezondheidsindex mei 2020/(basis 2013) = 107,84 en worden jaarlijks op 1 januari aangepast.
3.4.- moet(en) zich in het gebouw domiciliëren. Indien deze voorwaarde niet wordt nageleefd, dient de totaliteit van de toegekende premie(s) (op een solidaire manier) door de aanvrager(s) aan het gemeentebestuur terugbetaald te worden. In geval van overlijden van een aanvrager of bij elk ander geval van overmacht kan het college van burgemeester en schepenen evenwel beslissen om de toegekende premie(s) geheel of gedeeltelijk vrij te stellen van terugbetaling.
3.5.- mag (mogen) nog geen volle eigenaar(s) of volle mede-eigenaar(s) zijn van een andere woning op de verzendingsdatum van het eerste aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing van het goed waarvoor de premie wordt aangevraagd.
Artikel 4: Het bedrag van de premie is vastgesteld op € 70 per jaar.
Artikel 5: De premie wordt toegekend binnen de grenzen van de hiertoe voorziene begrotingskredieten.
Artikel 6: De aanvraag tot toekenning van de premie en tot betaling moet schriftelijk ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen binnen de 6 maanden vanaf de verzendingsdatum van het eerste aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing van het goed waarvoor de premie wordt aangevraagd.
Deze aanvraag gebeurt door middel van een formulier, afgeleverd door het gemeentebestuur, waaraan de volgende documenten toegevoegd moeten worden:
6.1.: het aanslagbiljet inzake de bovenvermelde onroerende voorheffing voor het aanslagjaar dat volgt op het jaar van de ondertekening van de authentieke aankoopakte of van de eerste bewoning van het gebouw;
6.2.: het aanslagbiljet van de personenbelasting van het referentiejaar, voorzien in artikel 3.3. of een verklaring van het Ministerie van Financiën, Bestuur der Directe Belastingen, betreffende het bedrag van de belastbare netto-inkomens van de aanvrager(s);
6.3.: het betalingsbewijs (bankrekeninguittreksel) van de belasting die door dit aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing gevorderd wordt;
6.4.: een samenstelling van het gezin (minder dan 3 maand).
Artikel 7: De aanvraag voor toekenning van de premie wordt als onontvankelijk beschouwd indien ze niet werd ingediend met de vereiste documenten binnen de in artikel 6 vermelde termijn.
Artikel 8: De aanvragen tot betaling van elk volgende schijven van de premie moeten per brief ingediend worden bij het College van Burgemeester en Schepenen binnen de 6 maanden na de verzendingsdatum van het nieuwe aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing. Daaraan wordt alleen het desbetreffende aanslagbiljet inzake de onroerende voorheffing en het betalingsbewijs toegevoegd. De aanvraag tot betaling van de schijf wordt als onontvankelijk beschouwd indien ze niet werd ingediend met de vereiste documenten binnen de voormelde termijn.
Artikel 9: Het huidige reglement treedt in werking op 1 oktober 2021 voor een termijn van 3 jaar et 3 maanden.