Belasting op onburgerlijk gedrag op het gebied van openbare netheid - Reglement.

Raad van 21 juni 2022

De Gemeenteraad,

Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet;
Gelet op artikel 117 van de Nieuwe Gemeentewet;
Gelet op artikel 252 van de Nieuwe Gemeentewet dat de gemeentes verplicht een begrotingsevenwicht te hebben;
Gelet op de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake gemeentebelastingen, van kracht sinds 17 mei 2014;
Gelet op het algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van gemeentebelastingen;
Gelet het Algemeen Politiereglement;
Overwegende dat een aantal feitelijke elementen leiden tot een ongunstige evolutie van de gemeentelijke ontvangsten;
Overwegende dat de gemeenten krachtens artikel 135, § 2 van de Nieuwe gemeentewet onder andere de taak hebben de netheid en de gezondheid op openbare wegen te garanderen; Overwegende dat talrijke onburgerlijke gedragingen inzake reinheid van het openbaar domein een werkoverlast vertegenwoordigen voor de diensten, bevoegd voor de openbare reinheid in onze gemeente;
Overwegende dat de onderhavige belasting de gemeente Watermaal-Bosvoorde de financiële middelen moet verstrekken die nodig zijn voor haar beleid en om het financieel evenwicht te kunnen garanderen;
Overwegende, om deze doelstelling te bereiken en de fiscale last billijk te verdelen, dat het erom gaat personen een bijdrage te laten betalen indien zij niet de nodige maatregelen hebben getroffen om hun vervuiling te verwijderen;

Gezien de financiële situatie van de gemeente;
Gezien de verordening betreffende de belasting met betrekking tot onzedelijkheden op het gebied van de openbare netheid, goedgekeurd door de Gemeenteraad op 26 april 2022;
Gelet op de goedkeuring van de statuten door de toezichthoudende diensten, die evenwel verzoeken om een beperkte geldigheidsduur;
Gelet op de wijziging van artikel 9;
voor een periode van 3 jaar

Op voorstel van het College,
STELT
het volgende reglement vast.

 

Taksreglement op onburgerlijk gedrag op het gebied van openbare netheid.

Hoofdstuk I – Grondslag van de belasting

ARTIKEL 1 :

Er wordt vanaf 1 juni 2022 een belasting vastgesteld op de vervuiling van de openbare wegen, ruimten en plaatsen (ongeacht wie de eigenaar of de beheerder is), alsook van de plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn of zichtbaar zijn vanuit de openbare ruimte, met inbegrip van de trottoirs, paden, bermen, kolken, galerijen en doorgangen op privégrond, erfdienstbaarheden van openbare doorgang, taluds en sloten, garageopritten of gelijkgestelde, vensterbanken en muurtjes (zelfs privaat), kelderramen en gelijkgestelde, alsook van de gronden die toebehoren aan de Gemeente.

De openbare ruimte omvat ook de installaties bestemd voor het transport en de distributie van energiegrondstoffen en andere materialen, alsook de signalisatie-inrichtingen. De openbare ruimte omvat ook de groene wandelpaden, buurtwegen, parken, openbare tuinen, pleinen en speelterreinen, de hondenspeelweiden, hondentoiletten, openbare of voor het publiek toegankelijke parkings, alsook de boomvoeten, plantenbakken en groene ruimten of terreinen of groenvoorzieningen, de omgeving van openbare vuilnisbakken en glasbollen, kledingcontainers enzovoort, evenals de vensterbanken, muurtjes, kelderramen enzovoorts die grenzen aan de openbare weg.

 

Hoofdstuk II – Definities

ARTIKEL 2 :

In het kader van onderhavig reglement wordt verstaan onder “het vervuilen”:

 1. het sluikstorten of achterlaten, op de openbare weg of op een plaats die zichtbaar is vanaf de openbare weg, van groot huisvuil of gelijkgesteld afval, buiten de daarvoor bestemde of ingerichte plaatsen;
 2. het sluikstorten of achterlaten van huisvuil of gelijkgesteld afval, buiten de voor de ophaling vastgestelde uren en/of plaatsen, evenals het sluikstorten van zakken huishoudelijk of commercieel afval, met name in of rond een openbare vuilnisbak, in of rond een glasbol, een kledingcontainer, een openbare of privécontainer, een oliecontainer of op de grondstuk rond de voet van een boom;
 3. elk feit dat tot gevolg heeft dat de openbare ruimte, de openbare plaatsen, de voor het publiek toegankelijke of vanaf de openbare weg zichtbare plaatsen, of de openbare stadsvoorzieningen worden vervuild, of dat afbreuk doet aan de netheid ervan, bijvoorbeeld het plaatsen van graffiti, tags of andere opschriften of het aanplakken, het bevestigen of het plakken van affiches of zelfklevers op bomen, stadsmeubilair of op een openbaar of privaat gebouw of bouwwerk, en dit zonder een geldige toelating van de burgemeester, de eigenaar, de bezetter of de beheerder van het goed;
 4. het aanbrengen van reclamefolders of –kaarten waardoor de openbare wegen of plaatsen vervuild worden of die de openbare reinheid aantasten;
 5. elk feit dat tot gevolg heeft dat een openbare vuilnisbak of andere aan het publiek ter beschikking gestelde container onrechtmatig wordt gevuld met afval waarvoor de openbare vuilnisbak of de betrokken container niet bedoeld is, van welk type ook ;
 6. het niet naar behoren onderhouden van het trottoir en/of de bermen van bewoonde of leegstaande gebouwen en van de omgeving van onbebouwde terreinen;
 7. het niet onderhouden van het terras van een instelling dat openstaat voor het publiek, alsook van de onmiddellijke omgeving en de bermen ervan;
 8. het opzettelijk of accidenteel lozen van welke producten of materialen ook in een of meerdere kolken of openbare wegen;
 9. het achterlaten op de standplaatsen en in de omgeving van een markt, rommelmarkt of evenement van alle afvalstoffen, resten, papier of verpakkingen afkomstig van de exploitatie van een ambulante activiteit op het grondgebied van de gemeente.

Deze belasting is eveneens van toepassing op vervuiling, veroorzaakt door het voorwerp of het dier onder zijn hoede volgens artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Hoofdstuk III – Belastingplichtigen

ARTIKEL 3

De belasting is solidair verschuldigd door :

 1. de persoon die afval heeft gedeponeerd of achtergelaten op de openbare weg en, in de andere gevallen, in de volgorde op basis van de identificatiemogelijkheden: de persoon die het heeft gedeponeerd of achtergelaten, de oorspronkelijke houder van het gedeponeerde of achtergelaten voorwerp, of - in geval van niet-nakoming binnen twee weken na het verzoek tot verwijdering - de bezetter of de eigenaar van het terrein waarop het afval werd gedeponeerd of achtergelaten;
 2. de eigenaar, de verantwoordelijke of de persoon die een persoon, dier of voorwerp onder zijn hoede heeft volgens artikels 1384 tot 1386 van het Burgerlijk Wetboek die het afval heeft gedeponeerd of achtergelaten of die de vervuiling heeft veroorzaakt;
 3. de eigenaar of de verantwoordelijke uitgever van de affiche of de sticker, de folders, de reclamekaarten, of de persoon die de affiche of de sticker heeft aangebracht, vastgemaakt, gekleefd of geniet of die graffiti, tags of andere opschriften heeft aangebracht;
 4. de persoon die door zijn handeling een vervuiling heeft veroorzaakt zoals voorzien in het onderhavige reglement.

 

Hoofdstuk IV – Aanslagvoet van de belasting

ARTIKEL 4 :

Het bedrag van de belasting is als volgt vastgelegd :

 

Onburgerlijke gedragingen

Belasting

Clandestien deponeren – Grof huisvuil

500 euro per m³

Clandestien deponeren – puin, chemisch afval, bouwafval...

1000 euro per m³

Zak of container buiten de plaatsen en tijdstippen voorzien voor de ophaling ervan

100 euro per stuk

Kartonnen dozen of gele zak buiten de plaatsen en tijdstippen voorzien voor de ophaling ervan

100 euro per stuk

Niet toegelaten zak ou met onjuiste inhoud

150 euro per stuk

Handelszaken – niet-standaard vuilniszak

150 euro per stuk

Geen gebruik van starre vuilnisbakken voor zakken met voedselafval[1]

150 euro  

Het onrechtmatig vullen van een openbare afvalbak met onder meer huishoudelijk afval of coliverpakkingen

150 euro

Tags of graffiti

500 euro per m²

Affiche, sticker, folder, reclamekaart, aangebracht zonder voorafgaand akkoord van de burgemeester of vergunning verleend door de gemeente

100 euro per stuk

Vuil: uitwerpselen van mensen of honden, weggegooide blikjes of flessen, voedsel op de grond, sigarettenpeuken, enz.

200 euro

Preventie in de strijd tegen accidentele hondenpoep: hond niet aangelijnd

150 euro

Preventie in de strijd tegen accidentele hondenpoep: het niet in het bezit zijn van inzamelzakken of het weggooien van de inzamelzak in de riool

150 euro

Het gooien van materiaal dat bestemd is voor het voederen van zwerfdieren of duiven

200 euro

het niet onderhouden van het trottoir, de terrassen (inclusief ophalen van bladeren, sneeuwruimen)

50 euro per m2

Afval of voorwerpen achtergelaten na een markt, een rommelmarkt [2]

150 euro per m3

 

Hoofdstuk V – Inning

ARTIKEL 5

De belasting is verschuldigd op de dag van het proces-verbaal dat is opgemaakt door een beëdigd gemeenteambtenaar die daartoe door het college is aangewezen, en is betaalbaar binnen dertig dagen na de kennisgeving van het proces-verbaal.

In geval van niet-betaling binnen de aangegeven termijn zal de belasting ingekohierd worden overeenkomstig de bepalingen van de ordonnantie van 3 april 2014.

 

ARTIKEL 6

Het belastingkohier wordt opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen. De belastingplichtige zal kosteloos een aangifte ontvangen.

 

ARTIKEL 7

De regels rond invorderingen, nalatigheidsinteresten, vervolgingen, voorrechten, wettelijke hypotheken en verjaringen inzake Rijksbelastingen op de inkomsten, zijn van toepassing op deze belasting.

 

Hoofdstuk VI - Bezwaren

ARTIKEL 8

De belastingplichtige die zich ten onrechte belast acht, kan een bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van Watermaal-Bosvoorde.

Het bezwaar moet door de indiener of zijn vertegenwoordiger ondertekend en met redenen omkleed zijn en moet schriftelijk, op straffe van verval, verstuurd worden binnen één maand vanaf de derde werkdag die volgt op de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.

De bezwaren kunnen ingediend worden per post of via een duurzame drager (e-mail).

Als de belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger dat in het bezwaarschrift heeft gevraagd, zal hij worden uitgenodigd om gehoord te worden door het college van burgemeester en schepenen tijdens een hoorzitting.

De indiener van het bezwaar moet de betaling van de belasting niet bewijzen maar de indiening van een bezwaar ontslaat hem niet van de verplichting de belasting binnen de vastgestelde termijnen te betalen.

 

ARTIKEL 9

Het onderhavige reglement treedt in voege op 1 juni 2022 voor een periode van 3 jaar.

 

[1] Tenzij een vrijstelling is verleend door het Collège van Burgemeester en Schepenen, zie Regeling voor de inzameling van huishoudelijk afval - Gebruik van stevige bakken.
[2] Het deponeren van in goede staat verkerende voorwerpen voor schenking wordt incidenteel toegestaan in de privé-ruimte van de woning van de schenker.