Verslag wijkvergadering Bosvoorde-centrum 28/09/16

Statuut van de vragen op 31/01/17

Betrokken plaats

Onderwerp van de vraag

Huidige staat

Verwezenlijkte actie

Vliegtuigen

Hoeveel heeft de gemeente aan de advocaten betaald om de vliegtuigen problemen te regelen?

Wij hebben een vast bedrag van 2500 euro onderhandeld met de advocaten. Idem voor de procedure van beroep. Wat de huidige procedure betreft, is men een forfaitair bedrag van 3000 euro overeengekomen. Andere gemeenten hebben zich bij deze procedure aangesloten…

/

Alles

Kent u het plan Osiris? Bijvoorbeeld op de Hertogendreef, houdt men niet op het wegennet te openen…

Osiris is een platform opgesteld door de Regio om de verschillende werven van nutsbedrijven (gas, water, elektriciteit, riolen, telecom…) te coördineren. Het werkt steeds beter en beter sinds 2015. Op de Hertogendreef, hermaakt de Regio een snelheidsbreker na een overstromingsprobleem in een privéeigendom. Het is een nieuwe werf naast de andere werken die anderzijds werden verwezenlijkt.

/

Elektrische Auto's

Heeft men het recht om een elektrische laadpaal tegenover ons huis te plaatsen. Ik woon in Le Logis en het is zeer problematisch… Men zou een globale oplossing moeten vinden voor de hele Regio.

La réglementation actuelle s’y oppose et c’est encore plus compliqué dans les cités-jardins qui sont classées. La Région est sensible à ce problème et a entamé un débat sur la réforme du Règlement régional d’urbanisme (RRU). Il faudrait aussi qu’un opérateur gère les bornes et en installe un peu partout à Bruxelles. Nous relayons votre demande à la Région.

/

Zones 30

Het is een goed idee om nieuwe zones 30 te creëren maar de snelheid wordt vaak niet nageleefd door de automobilisten. Wat denkt u te ondernemen?

Wij organiseren preventieve acties om de automobilisten te sensibiliseren, en zeker in de omgeving van de scholen. Controles worden eveneens door de Zone politie van de betrokken wijken verricht. De Zone politie stelt eveneens de campagne « Men flitst ook in mijn straat » voor, dankzij welke u zelf een snelheidscontrole kunt aanvragen in uw straat.

/

Konijnenwarande

De staat van de stoepen van de Konijnenwarandestraat is slecht. Het is zeer moeilijk geworden om er zich te verplaatsen (PBM, buggy’s, vijfenzestigplussers…), zonder over de particuliere aanplantingen te spreken die overhangen.

De Konijnenwarandestraat, zoals een aantal andere wegennetten van de gemeente, staat op de wachtlijst van straten aan renovatie toe. De huidige prioriteiten gaan naar de wijken waar nutsbedrijven (Hydrobru, Sibelga enz…) volledig de werken in de ondergrond hebben voltooid. Zo, heeft de omgeving van het Payfa-Fosséprez plein, de wijk van La Futaie, het 2e stuk van de Van Becelaerelaan kunnen vernieuwd worden; zeer binnenkort zal het de beurt van een deel van de Terhulpensesteenweg en de Keym plaats zijn. Zodra de financiële situatie van de gemeente op stevige wijze zal hersteld zijn, hopen wij het ritme van deze zeer nodige renovaties te kunnen accentueren.

Ondergrondswerken zijn voorzien. Pas na zal de Gemeente een herstelling van de stoepen kunnen voorzien.

Aanplantingen

Kunt u ons de regels herinneren die moeten toegepast worden tussen buren voor een goed beheer van de bomen en aanplantingen. Over het algemeen komt men goed overeen maar wat moet men doen wanneer een buur niet bereid is om te snoeien of om in te korten? Er zijn al takken op de auto's gevallen. Wat moet men doen? Een ongeval kan gebeuren…

De regel is dat hoogstammige bomen moeten geplant worden op een minimale afstand van 2 meter van de gemeenschappelijke grens der eigendommen en voor laagstammige bomen op 50 cm. Het algemene politie reglement stelt de bepalingen op inzake de omvang van de haag (niet hoger dan 2 meters). In geval van conflict tussen buren, is de gemeente niet bevoegd. Er bestaat een bemiddelingsdienst of, verder moet men beroep op het Vredegerecht doen. Uiteindelijk als er gevaar is, kunt u naar de burgemeester schrijven. Na controle door een specialist, heeft laatstgenoemde het recht het snoeien of het kappen van de boom te eisen.

/

Wilde dieren

Quid van de vossen. Sommige schijnen ze genegen, zelfs ze met plezier in hun tuin te ontvangen. Het is geen huisdier. Moet men wachten tot dat er een drama is?

De vos is een beschermde soort in de Brusselse Regio. Volgens onze informatie, vormen de vossen geen gevaar en geen dreiging om u aan te vallen. Enkele adviezen om ze te vermijden: de vos bepaalt zijn gebied in functie van het voedsel dat hij vindt. In de stad, zijn het onze vuilnisbakken vooral als zij niet zijn beschermd. Het is dus belangrijk om zich met vuilnisbak in hard plastic uit te rusten. De Gemeente kan er leveren voor de prijs van 11€, met verzoek op tel. 02.674 74 36 of netheid1170@wb.irisnet.be.

/

St-Hubertus kerk

1) Met betrekking tot de verkoop van de St-Hubertus kerk: ik verwonder me over de manier waarop deze heeft plaats gevonden, zonder Overheidscontract… 
Zal de voogdij dat aanvaarden? 
2) Tijdens de gemeenteraad, hebben de raadsleden het verkoop compromis moeten goedkeuren zonder het te kunnen inzien…
3) U verzekert dat wij de plannen binnen de acht maanden zullen hebben. Hoe is het mogelijk, een aanvraag bij stedenbouwkunde binnen de acht maanden in te dienen?
4) Lijkt dit project u niet te enorm? Men is van 25 naar 40 huisvestingen gegaan en een parkeerterrein op 1500 m2 … Hoe doet men dat allemaal, hoe 50 auto's in een heel kleine plaats binnenlaten?
5) Waarom verlaat Mevr Van Hecke de gemeenteraad en college telkens als men dit punt bespreekt? 
6) Ik trek uw aandacht dat de wijk rond de kerk, geen uitnodiging voor deze vergadering heeft ontvangen. 
7) Quid van de slechtvalken die er huizen? Zal men er rekening mee houden?
8) Een tweede koper stelde een hogere prijs en zonder opschortende clausules voor. Waarom werd dit bod geweigerd?

1) Het gaat over een verkoop met wederzijds goedvinden zonder publiciteit, zoals het een richtlijn van de Brusselse Regio voorziet. Wij hebben contact opgenomen met de voogdij wat dat betreft, tijdens het hele traject. Wij hebben trouwens een post ontvangen die bevestigt, dat onze besluiten zonder opmerkingen zijn goedgekeurd.
2) Dat is niet juist. De gemeenteraad heeft het besluit goedgekeurd om het eigendom te verkopen.  Het compromis zal nadien opgesteld worden. Het zal ter informatie aan de gemeenteraad voorgelegd worden, aangezien zijn handtekening een bevoegdheid van het college is. Alles staat vermeld op de gemeente website.
3) De vergunning aanvraag bij stedenbouwkunde moet zich in de 8 maanden vanaf de ondertekening van het compromis doen. Wij hebben nog tijd.
4) De koper heeft, na berekening, veertig huisvestingen voorzien. Meer diepgaande studies zullen dit bevestigen. Wij zullen dit aspect van zaken behandelen op het moment van de vergunning van stedenbouwkunde. Wij zullen niet om het even wat aanvaarden en zullen zeer oplettend zijn.
5) Mevr Van Hecke gaat buiten want onder de personen betrokken bij het project, heeft één van deze een verre familieband met haar. Zij neemt dus de nodige afstand om geen belangenvermenging te creëren.
6) Dat was absoluut de bedoeling niet, tevens de info bevond zich in andere media die u hebt ontvangen.
7) De koper is geïnformeerd over de aanwezigheid van de slechtvalken en uitgenodigd om natuurverenigingen te raadplegen. 
8) Het tweede aanbod was niet gerechtelijk aanvaardbaar. Voorts gaat het vooral om een project van rehabilitatie van het gebouw, de kwestie van de prijs is niet het doorslaggevende criterium.

/

La Brise Dreef

Ik gebruik dikwijls het voetgangsters deel. ‘s Avonds is het er zeer donker. Het steegje is vol putten en de lantaarnpalen worden in de bomen… verborgen.

Wij zijn ons bewust van de onbevredigende staat van dit druk gebruikte voetgangerspad. Wij zullen erop toezien dat het wordt schoongemaakt, bomen ingekort. Het zal binnenkort heringericht worden.

 

Fiets boxen

Hoe kan men een fiets box dicht bij huis verkrijgen?

Momenteel werden er 9 fiets boxen op het gemeentegrondgebied geplaatst, wat 45 plaatsen biedt. Wij willen de installatie voortzetten maar het beheer ervan aan een gespecialiseerde instelling doorgeven, door de Regio aangewezen. In afwachting van deze te vinden, gaan wij geen nieuwe boxen meer plaatsen. Info’s volgen op www.cycloparking.org.

/

Konijnenwarande en Piepelingen 

De fietsen nemen de stoepen in die langs de oneven kant, smal en schuin zijn. Er zijn niet genoeg wijk agenten. De vegetatie van mijn buur klemt in mijn elektrische bedrading. Ik heb het hem al gezegd……

Het is meer een getuigenis dan een vraag. Men is er goed van bewust… men probeert aan preventie te doen. Men schrijft artikelen in de gemeentekrant duidend op de regels van goed samen leven en gezelligheid …  In geval van conflict tussen buren, is de gemeente niet bevoegd. Er bestaat een bemiddelingsdienst of, verder moet men beroep op het Vredegerecht doen.

/

AXA

De verkoop aan de ambassade van de Verenigde Staten: hoe het gat van 2 miljoen euro vermijden dat het gebouw u opbracht? Als de ambassade zich vestigt, zal zij een vergunning hebben om volledig barricades eromheen te plaatsen?

Axa is niet de eigenaar van het gebouw, het is Cofinimo. Momenteel brengt het geheel van de belastingen van het gebouw (onroerende voorheffing en belasting op kantoren) 2,2 miljoen op aan de gemeente. Het is enorm op een begroting van 48 miljoen euro. Men maakt zich ongerust.  Volgens onze informatie: heeft de ambassade van de Verenigde Staten een koop optie van een jaar. Men kan nog niet zeggen of de ambassade er zich zal vestigen. Echter zou Cofinimo het «kleine » gebouw ernaast willen veranderen in huisvestingen. Voor ons, indien laatstgenoemde onroerende voorheffing opbrengt, is een evenwicht mogelijk. Volgens ons, zal er niets vóór 2018 of 2019 tot stand komen. Niettemin moet men weten dat de ambassade compensaties betaalt aan de Belgische Staat voor de belastingen die zij niet betalen. Dit geld wordt door de Regio…. Herverdeeld. Zij zijn meester van hun privéeigendom maar niet van de omstreken… Andere zaken zijn mogelijk, zoals in Berlijn bijvoorbeeld.

/

Gaailaan

Een van onze buren, een groot eigendom, is een dagelijkse bron van hinder bij dag zoals bij nacht. Wij horen geluid van bladenblazers, dagelijks, zelfs wanneer er geen bladeren zijn.

Hinder: burgerlijk recht, burenproblemen: wanneer een buur problemen heeft met een andere buur, wordt een schade gecreëerd en men kan reparatie vragen. Verschillende etappes: logica van dialoog, overleg. De tweede etappe: sociale bemiddelaar. De derde etappe: Vrederechter. De overheid grijpt niet in. Het is de materie van het particulier recht.

/

Kolonialaan 

Sinds vijftien jaar werden de stoepen niet hernieuwd. In de winter, kan men daar echt zijn nek breken.

Deze laan staat op onze lijst maar Sibelga zal er begin 2017 werken uitvoeren. Men zal daarna ingrijpen.

De renovatie is voorzien na de werken dat Sibelga zal uitvoeren in 2017.

Dro!hme project

Dat creëert veel geluidshinder: men hoort het tot op de Volgelvangstlaan. Wat doet de gemeente om een deel van dit project tegen te werken? Men moet reageren.

Het gaat om een regionaal project om de hippodroom te rehabiliteren. Een particulier bedrijf werd door de Regio gekozen om er een ontspanningspark met familiale roeping uit te baten. Er is een belangrijk events luik voorzien dat vele mensen zal verenigen. De Regio is bevoegd om de vergunningen toe te kennen van milieu, stedenbouwkunde … Momenteel werd een werkgroep opgericht om het lastenboek van de weerslagen studie op te stellen. Leden van de dienst stedenbouwkunde zijn er aanwezig. De gemeente heeft amendementen voor dit lastenboek gevraagd. Wij zullen bijzonder waakzaam zijn op de geluidshinder, het milieu, de mobiliteit…

/

« Victor » kasseien

Deze kasseien zijn zeer gevaarlijk voor de fietsen. Hetzelfde geldt voor de riolendeksels waarvan de randen scherp en glijdend zijn... Is er middel om iets te ondernemen?

Bedankt, om ons de plaatsen te willen meedelen die specifiek gevaarlijk geacht worden opdat wij de situatie in situ kunnen bestuderen.

De dienst openbare werken heeft geen rechtstreeks gevaar vatsgesteld.

Keym

De parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap zijn vaak gebruikt door andere bestuurders

Men moet de politie te bellen wanneer het gebeurt.

/

Kolonialaan 

Slechte staat van de stoepen

Deze laan staat op onze lijst maar Sibelga zal er begin 2017 werken uitvoeren. Men zal daarna ingrijpen.

De renovatie is voorzien na de werken dat Sibelga zal uitvoeren in 2017.

Kruisboog 20

Gevaarlijke boom in het verlaten huis

Gaan kijken als er een risico is.