Reglement betreffende de aanwerving en de bevordering van het personeel - Wijziging - 24/11/2020

Gemeenteraad dd. 24/11/2020

De Gemeenteraad,
Gelet op artikel 119 van de Nieuwe gemeentewet;
Gelet op het reglement voor de aanwerving en bevordering van het personeel dat op 15.10.2019 door de Gemeenteraad is goedgekeurd;
Overwegende dat artikel 50 van genoemd reglement onder bepaalde voorwaarden voorziet in de mogelijkheid van bevordering zonder onderzoek voor het personeel van de niveaus E en D ;
Overwegende dat deze mogelijkheid in de huidige formulering beperkt is tot arbeiders;
Overwegende dat deze beperking leidt tot ongelijke behandeling van arbeiders en andere personeelscategorieën; dat daarom het woord "arbeiders" moet worden geschrapt om deze mogelijkheid open te stellen voor andere personeelscategorieën;
Gelet op het protocolakkoord vastgesteld in vergadering van het bijzonder overlegcomité dd. 16.11.2020;
Op voorstel van het College;
BESLUIT
Artikel 50 van het reglement voor de aanwerving en bevordering van het personeel als volgt te wijzigen:
Artikel 50. De gemeenteraad kan bijzondere afwijkende voorwaarden voor het personeel toepassen:
 • De personeelsleden Niveau E kunnen onder de volgende voorwaarden zonder examen tot technisch adjuncten niveau D worden bevorderd:
 • minstens 12 jaar niveauanciënniteit hebben bij het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde;
 • over de vermelding “gunstig” beschikken bij de laatste periodieke evaluatie;
 • geen enkele tuchtsanctie vermeld zijn in het persoonlijk dossier, tenzij deze is doorgehaald;
 • in de twee jaar voorafgaand aan de promotie niet het voorwerp zijn van een disfunctionering procedure fase 2.
 • De personeelsleden Niveau D kunnen onder de volgende voorwaarden zonder examen tot technisch assistent niveau C worden bevorderd:
 • minstens 12 jaar niveauanciënniteit hebben bij het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde;
 • over de vermelding “gunstig” beschikken bij de laatste periodieke evaluatie;
 • geen enkele tuchtsanctie vermeld zijn in het persoonlijk dossier, tenzij deze is doorgehaald;
 • in de twee jaar voorafgaand aan de promotie niet het voorwerp zijn van een disfunctionering procedure fase 2
EN
 • van het bezit van een diploma dat toegang geeft tot het niveau C zoals bepaald in de algemene aanwervingsvoorwaarden.
OF
 • een functie uitoefenen met een competentieprofiel met betrekking tot niveau C.